Search form

Lucas 21:12

12’Sa̱a̱ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ, nntꞌue nnꞌaⁿ ꞌo nawiꞌ ndoꞌ nleiꞌntyjo̱na ꞌo ndoꞌ mati nñeꞌquiana cwenta ꞌo nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ lanꞌom nchꞌu ndoꞌ nntioomna ꞌo lꞌaancjo. Ndoꞌ nncꞌoochona ꞌo jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom ñequio naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ, cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xueya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index