Search form

Lucas 21:25

Luaa nntsꞌaanaꞌ quia na nndyonndaꞌ Jesús

(Mt. 24:29-35, 42-44; Mr. 13:24-37)

25’Tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿ nleitquiooꞌ nntyꞌiaa nnꞌaⁿ nnom ñeꞌquioomꞌ ñꞌeⁿ chiꞌ ñꞌeⁿ cancjuu. Ndoꞌ nnom tsjoomnancue tꞌmaⁿ nntseiꞌndaaꞌnaꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Nntseiñꞌeeⁿꞌnaꞌ joona quia na nndyena na jeeⁿ cꞌuaa manquiuuꞌ nmo̱ⁿ ndaaluee, nntseicatyꞌuenaꞌ joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index