Search form

Lucas 21:27

27Quia ljoꞌcheⁿ nntyꞌiaana ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na macwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa tsjoomnancue. Nndyo̱o̱ naquiiꞌ nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndoꞌ ñequio na neiⁿncooꞌ nacaxuee na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index