Search form

Lucas 21:7

ꞌNaaⁿ na nluii cwitjo̱o̱cheⁿ na nntsuu

(Mt. 24:3-28; Mr. 13:3-23)

7Quia joꞌ taꞌxꞌeena nnoom:

—ꞌU Maestro na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ¿cwaaⁿ nluii na luaaꞌ? Ndoꞌ ¿cwaaⁿ cwii ꞌnaaⁿ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ teinndyooꞌ nluii nmeiⁿꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index