Search form

Lucas 23

Tyꞌeñꞌomna Jesús na mꞌaaⁿ Pilato

(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Jn. 18:28-38)

1Quia joꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tjomndye joꞌ joꞌ, teiꞌcantyjana, tyꞌeñꞌomna Jesús na mꞌaaⁿ Pilato. 2To̱ꞌna na tyoñequiana jnaaⁿꞌaⁿ. Jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ jnda̱ jliuuyâ na matseiꞌnaⁿꞌaⁿ nꞌom nnꞌaⁿ ndyuaayâ. Ee quitsoom na ticwanaaⁿ na nñeꞌquiaayâ tsꞌiaaⁿnda̱a̱yâ nnom César. Ndoꞌ manquiityeeⁿ matsoom na cwiluiiñê Cristo ndoꞌ rey jom.

3Quia joꞌ taꞌxꞌee Pilato nnoom, tso:

—¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ rey na catsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ judíos?

Tꞌo̱ Jesús nnom:

—Maxjeⁿ joꞌ ja, chaꞌxjeⁿ na matsuꞌ.

4Ndoꞌ tso Pilato nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nnꞌaⁿ na jndyendye:

—Ja meiⁿcwii jnaaⁿꞌ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ ticaljeiya.

5Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ jlaꞌjndeiiꞌ ndyueena, jluena:

—Ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿ matseijmeiⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea. Tyochꞌeeⁿ na ljoꞌ tsꞌo̱ndaa Galilea, ndoꞌ mati ñjaaⁿ.

Tyꞌeñꞌomna Jesús na mꞌaaⁿ Herodes

6Jnda̱ na jndii Pilato ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Galilea, taxꞌeeⁿ:

—¿Aa tsꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ?

7Quia na ljeiijndaaꞌñê na jnaⁿ Jesús tsꞌo̱ndaa Galilea yuu na matsa̱ꞌntjom Herodes, quia joꞌ seicwanoom Jesús na mꞌaaⁿ Herodesꞌñeeⁿ na tsaⁿꞌñeeⁿ cuꞌxeeⁿ Jesús. Ee tyjeeꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ Jerusalén quia joꞌ. 8Ndoꞌ jeeⁿ neiiⁿꞌeⁿ quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Jesús ee jaachꞌee xuee na jeeⁿ ñeꞌcwajnaⁿꞌaⁿ juu ndoꞌ na jndye ñꞌoom jnda̱ jñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ. Joꞌ jeeⁿ queeⁿ tsꞌoom na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na nntsꞌaa Jesús cwii tsꞌiaaⁿ na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ cwii tsꞌaⁿ. 9Ndoꞌ jndye ñꞌoom tyowaxꞌeeⁿ, sa̱a̱ meiⁿcwii ñꞌoom ticꞌo̱ Jesús. 10Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, mati tyꞌena na mꞌaaⁿ. Tyoqueⁿya nꞌomna na tyoñequiana jnaaⁿꞌ Jesús. 11Ndoꞌ mati Herodes ñequio sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ, cweꞌ tyoncona Jesús ndoꞌ tyolaꞌjnaaⁿꞌna jom. Jlaꞌcweena jom cwii liaa na jnda, jnda̱ chii jlaꞌcwanomnndaꞌna jom na mꞌaaⁿ Pilato. 12Juu xueeꞌñeeⁿ ljoyaañe Pilato ñꞌeⁿ Herodes, ee ñetꞌomntiaaꞌndyena.

Cwiwijndaaꞌtyeⁿ na cueꞌ Jesús

(Mt. 27:15-26; Mr. 15:6-15; Jn. 18:39–19:16)

13Quia joꞌ seitjom Pilato ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ nꞌiaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na jndyendye. 14Tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO tquioñꞌomꞌyoꞌ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿ na cwinduꞌyoꞌ matseijmeiiⁿꞌeⁿ nnꞌaⁿ judíos. Sa̱a̱ queⁿꞌyoꞌ cwenta, jo nda̱a̱ chaꞌtsondyoꞌ jnda̱ tcaaⁿꞌa ñꞌoom nnoom, ndoꞌ meiⁿcwii jnaaⁿꞌaⁿ tîcaljei na chaꞌtso ñꞌoom na cwiqueⁿꞌyoꞌ nacjoomꞌm. 15Meiⁿ Herodes tîcaljeii jnaaⁿꞌaⁿ, joꞌ na seicwanomnndaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ jom na mꞌaaⁿya. Queⁿꞌyoꞌ cwenta, meiⁿcwii tyootseitjo̱o̱ñê na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na cueeⁿꞌeⁿ. 16Joꞌ chii nnchuuꞌjñeeⁿ xeⁿ jnda̱ nntseicandyaandyo̱ jom.

17Ndoꞌ waa costumbre na jndeiꞌnaꞌ na catseicandyaañe Pilato cwii pra̱so jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ xcwe na waa xuee. 18Sa̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na jndyendye, ñeꞌcwii ñꞌoom jlaꞌxuaana, jluena:

—Quindyo̱o̱ꞌ luaaꞌ ñjaaⁿñe ndoꞌ catseicandyaandyuꞌ Barrabás.

19Tsaⁿꞌñeeⁿ tueeꞌna jom wꞌaancjo ee teijndaaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ na seiweñê nacjooꞌ gobiernom. Ndoꞌ seicueⁿꞌeⁿ tsꞌaⁿ. 20Ndoꞌ Pilato ncꞌe na ñeꞌcatseicandyaañê Jesús, seineiⁿnnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 21Sa̱a̱ joo naⁿꞌñeeⁿ jndeiiti jlaꞌxuaanndaꞌna, jluena:

—Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Catyꞌiomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

22Tsoom nda̱a̱na na jnda̱ ndyee ndiiꞌ:

—¿Ljoꞌ jeeⁿcheⁿ tisꞌa sꞌaaⁿ? Meiⁿcwii jnaaⁿꞌaⁿ tîcaljeiya na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na cueeⁿꞌeⁿ. Joꞌ chii nnchuuꞌ jñeeⁿ, xeⁿ jnda̱ nntseicandyaandyo̱ jom.

23Sa̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ jndeiiꞌ ndyueena, jndeii tyolaꞌxuaana, tyotaⁿna na cañoom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na tyoluena ñequio ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee jnaⁿjndeiinaꞌ. 24Joꞌ chii Pilato tquiaañetoom ñꞌoom na caluii chaꞌxjeⁿ na cwitaⁿna. 25Seicandyaañê tsꞌaⁿ na tyotaⁿna na mꞌaaⁿ wꞌaancjo, meiiⁿ na tyotseiweñe nacjooꞌ gobiernom ndoꞌ seicueeꞌ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ tquiaaⁿ Jesús lueena na calꞌana chiuu na lꞌue nꞌomna.

Cwityꞌioomna Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ

(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Jn. 19:17-27)

26Xjeⁿ na tyꞌeñꞌom sondaro Jesús na nntyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ, tꞌuena cwii tsꞌaⁿ na jnaⁿ jnda̱a̱, tsꞌaⁿ tsjoom Cirene na jndyu Simón. Jlaꞌcachuuna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ tyojaantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ Jesús ñꞌeⁿ juunaꞌ.

27Ndoꞌ cwii tmaaⁿꞌ tꞌmaⁿ nnꞌaⁿ tyꞌentyjo̱ naxeⁿꞌ Jesús, ndii ñꞌeeⁿ yolcu na jeeⁿ cwityuee ndoꞌ cwilaꞌxuaa na matseiꞌndaaꞌnaꞌ nꞌom na cwintyꞌiaa na luaaꞌ matjoom. 28Sa̱a̱ taqueⁿ Jesús, tsoom:

—ꞌO yolcu Jerusalén, tandyueeꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ ja luaa, catyueeꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ ncjoꞌyoꞌ ñꞌeⁿ ndaꞌyoꞌ. 29Ee queⁿꞌyoꞌ cwenta, manncueꞌntyjo̱ xuee na nlue nnꞌaⁿ: “Jeeⁿ teijnoom yolcu na tileicꞌom nda, na tîcandeiindye, meiⁿ tjaa yoꞌndaa jlaꞌcanteiꞌ.” 30Ncueeꞌñeeⁿ nnto̱ꞌ nnꞌaⁿ na nluena nda̱a̱ ntsjo̱: “Catquiaandyoꞌ nacjooyâ”, ndoꞌ nluena nda̱a̱ nta: “Calaꞌcata̱ꞌyoꞌ jâ.” 31Ee xeⁿ nmeiiⁿ macwilꞌa nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱ ja na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿya, cwanti na tꞌmaⁿti nawiꞌ nntjoom naⁿꞌñeeⁿ na waa jnaaⁿna.

32Ndoꞌ mati tyꞌechona we nnꞌaⁿ na wiꞌndye na nntyꞌioomna nꞌomꞌnaaⁿ. 33Quia na tquiena cwii joo na jndyu Ta Tseiꞌxqueⁿ Tsꞌoo, tyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ joꞌ joꞌ ñequio naⁿꞌñeeⁿ na wiꞌndye, cwii tsaⁿꞌñeeⁿ ntyjaaⁿꞌaⁿ ntyjaya ndoꞌ cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ntyjaaⁿꞌaⁿ ntyjatymaaⁿꞌ. 34Tsoom:

—Tsotya̱ya, catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ joona, ee ticalaꞌno̱ⁿꞌna ljoꞌ cwilꞌana ñꞌeⁿndyo̱.

Ndoꞌ tyoꞌoo sondaro xꞌiaa na nntyꞌiaana ꞌñeeⁿ nleijnoomꞌ cwii cwii liaⁿꞌaⁿ. 35Joꞌ joꞌ jndye nnꞌaⁿ na cweꞌ tyꞌecantyꞌiaa na luaaꞌ. Sa̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ jeeⁿ ticueeꞌ nꞌomna jom, tyoluena:

—Jeeⁿ ya tjeiꞌnꞌmaaⁿñê ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, jeꞌ cwjiꞌnꞌmaaⁿñe cheⁿnqueⁿ xeⁿ mayuuꞌ cwiluiiñê nquii Cristo tsaⁿ na tjeiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na catsa̱ꞌntjom.

36Mati tyolaꞌjnaaⁿꞌ sondaro Jesús. Tyꞌentyjaaꞌna na nñeꞌquiana winom na ta̱ na nncꞌom. 37Jluena:

—Xeⁿ ꞌu cwiluiindyuꞌ Rey na catsa̱ꞌntjomꞌ nnꞌaⁿ judíos, cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ.

38Ndoꞌ jo ndyeyu tsꞌom xqueeⁿ tyꞌioomna ljeii ñꞌoom griego, latyeⁿ, ñꞌeⁿ hebreo. Matsonaꞌ: “Luaañe Rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos.”

39Cwii joo naⁿꞌñeeⁿ na wiꞌndye na ñoom ñꞌeⁿñê, seijnaaⁿꞌ jom. Tso:

—¿Aa nchii Cristo cwiluiindyuꞌ? Cwa cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ ndoꞌ mati jâ.

40Sa̱a̱ tꞌo̱ cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ, seitiaaⁿꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ, tsoom:

—Cwa tinquiaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ꞌu jnda̱ tꞌuiityeⁿnaꞌ na maxjeⁿ nncꞌioꞌ. ¿Aa ticandoꞌ mañejoꞌti matjomꞌ chaꞌxjeⁿ matjom jom? 41Ndoꞌ wendyo̱ jaa nmeiiⁿ mayuuꞌcheⁿ matyꞌiomyanaꞌ na catjo̱o̱ⁿya na luaa ee cwitio̱o̱ⁿndyo̱ cantyja na ñelꞌaaya. Sa̱a̱ juu Tamꞌaaⁿꞌ meiⁿcwii nawiꞌ tîcatsꞌaaⁿ.

42Quia joꞌ tsoom nnom Jesús:

—ꞌU Ta, cjaañjoomꞌ tsꞌomꞌ ja quia na nndyoꞌ na nntsa̱ꞌntjomꞌ.

43Tso Jesús nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ njomꞌ, xuee jeꞌ nncꞌoomꞌ ñꞌeⁿndyo̱ jo paraíso yuu na mꞌaaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Tquiaañe Jesús na tueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Jn. 19:28-30)

44Xjeⁿ na tueeꞌ quiajmeiⁿꞌ, teijaaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue hasta na ndyee na matmaaⁿ. 45Ee na teijaaⁿ ñeꞌquioomꞌ. Ndoꞌ juu liaa tco na ntyjatyꞌio naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ tyꞌiooꞌxcwenaꞌ. 46Quia joꞌ jndeii seixuaa Jesús, tsoom:

—Tsotya̱ya, maꞌndiya cantyja na wando̱ꞌa naquiiꞌ lꞌo̱ꞌ.

Jnda̱ tsoom na luaaꞌ, mana tueeⁿꞌeⁿ.

47Quia na ntyꞌiaaꞌ tyo na matsa̱ꞌntjom sondaro chiuu waa na tuii, seitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsoom:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na ljuꞌ cwiluiiñe.

48Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tjomndye na ntyꞌiaa na ljoꞌ tuii, quia tyꞌelcweeꞌna lꞌaana, tyotmeiiⁿꞌna ndaꞌ ndeiꞌcandyaana na cwitꞌmo̱o̱ⁿna na matseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuna. 49Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na taꞌjnaaⁿꞌna Jesús ñequio yolcu na tyꞌentyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ na jnaⁿ Galilea, tyontyꞌiaa tquiana na luaaꞌ tjom Jesús.

ꞌOocatyꞌiuuna Jesús

(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Jn. 19:38-42)

50Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jndyu José na jnaⁿ tsjoom Arimatea tsꞌo̱ndaa Judea. Tsaⁿꞌñeeⁿ cwii joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos. Jom ya tsꞌaⁿñê ndoꞌ machꞌeeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ. 51Mati tyomeinomꞌm juu na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tîcatseijomñê ñꞌoom na tꞌmaⁿ ntꞌomcheⁿ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na cueꞌ Jesús. 52Tjaaⁿ na mꞌaaⁿ Pilato ndoꞌ tcaaⁿ tsꞌoo Jesús. 53Jnda̱ chii tjacatyjeeñê juu. Seityjooñê liaa sábana tsaⁿ lino ndoꞌ tjaaꞌñê juu naquiiꞌ tsueꞌtsjo̱ꞌ na tuiiya. Joꞌ joꞌ meiⁿcwii tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ cojaaquieeꞌ. 54Juu xueeꞌñeeⁿ, maxuee na cwilaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ na nntaꞌjndyeena xuee sábado. Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ majaaweeꞌya xjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.

55Yolcu na tquio ñꞌeⁿñê na jnaⁿna Galilea, tyꞌentyꞌiaana tseiꞌtsuaa, tqueⁿna cwenta chiuu waa na tjacantyꞌiuuꞌñê. 56Jnda̱ joꞌ tyꞌelcweeꞌna Jerusalén, tyꞌelaꞌjndaaꞌndyena nasei cachi ndoꞌ ncheⁿꞌ. Ndoꞌ taꞌjndyeena juu xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ matsa̱ꞌntjom ljeii naqui.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index