Search form

Lucas 23:50

ꞌOocatyꞌiuuna Jesús

(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Jn. 19:38-42)

50Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jndyu José na jnaⁿ tsjoom Arimatea tsꞌo̱ndaa Judea. Tsaⁿꞌñeeⁿ cwii joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ cwentaa nnꞌaⁿ judíos. Jom ya tsꞌaⁿñê ndoꞌ machꞌeeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index