Search form

Lucas 24

Cantyja na tandoꞌxco Jesús

(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)

1Cwitsjoomya xuee najndyee smanaⁿ, tyꞌena yuu waa tseiꞌtsuaa. Tyꞌechona nasei cachi na jnda̱ jlaꞌjndaaꞌndyena. 2Jnda̱ na tquiena jliuna na jnda̱ teindyo̱ tsjo̱ꞌ na ta̱ꞌ ꞌndyoo tsueꞌtsjo̱ꞌ. 3Quia na tyꞌequieꞌna joꞌ joꞌ, taticaliuna seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús. 4Xcwe na matseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ joona na cwicatyuena, ndoꞌ teitquiooꞌndye we nnꞌaⁿ nacañoomna na jeeⁿ canchiiꞌ, caxuee liaa. 5Jeeⁿ ndyaꞌ tyuena, jlaꞌntyjanquioondyena nqueⁿna nomtyuaa. Jlue naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na:

—¿Chiuu quiiꞌntaaⁿ lꞌoo cwilꞌueꞌyoꞌ tsꞌaⁿ na wandoꞌ? 6Tacꞌoomñê ñjaaⁿ, jnda̱ wandoꞌxcoom. Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na seineiiⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ quia na ndi mꞌaaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea. 7Tsoom na nqueⁿ na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, nñeꞌquia nnꞌaⁿ cwenta jom luee nnꞌaⁿjnaⁿ. Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ nntyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee ncwandoꞌxcoom.

8Quia joꞌ tjañjoomꞌ nꞌomna ñꞌoom na tyotseineiiⁿ. 9Jnaⁿna yuu na waa tseiꞌtsuaa, tyꞌelcweeꞌna ndoꞌ jlaꞌcandiina nnꞌaⁿ canchooꞌcwii ñequio chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ chiuu waa na tuii. 10María Magdalena, ñꞌeⁿ Juana, ñꞌeⁿ María tsondyee Jacobo, ñꞌeeⁿ ntꞌomcheⁿ yolcu na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyena, joona jlaꞌcandiina nnꞌaⁿ canchooꞌcwii ñꞌoomꞌñeeⁿ. 11Sa̱a̱ apóstoles ndooꞌ nquiuna cweꞌ ñꞌomnco joꞌ. Tîcalaꞌyuꞌna.

12Sa̱a̱ Pedro teicantyjaaⁿ, jleinoom, tjaaⁿ yuu waa tseiꞌtsuaa. Quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ naquiiꞌ tseiꞌtsuaa, cweꞌ liaa canchiiꞌ ljeiiⁿ. Ndoꞌ tjalcweꞌnnaaⁿꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ, jaawa jaacue tyomꞌaaⁿꞌ tsꞌoom chaꞌtso na jnda̱ tuii.

Ñjomndye we nnꞌaⁿ nato Emaús

(Mr. 16:12-13)

13Majuuti xueeꞌñeeⁿ we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús cwiꞌoona cwii tsjoom chjoo na jndyu Emaús na mꞌaaⁿ naꞌ canchooꞌcwii kilómetros na tquianaꞌ ñꞌeⁿ Jerusalén. 14Ndoꞌ cheⁿnquieena cantyja chaꞌtso na nmeiiⁿꞌ tuii. 15Yocheⁿ na luaaꞌ jeeⁿ cwilaꞌneiⁿna, manquiiti Jesús tueꞌntyjo̱o̱ⁿ joona. Ñeꞌcwi tjaaⁿ ñꞌeⁿndyena. 16Sa̱a̱ tîcataꞌjnaaⁿꞌna jom ee sꞌaanaꞌ nꞌomnda̱a̱na chaꞌcwijom na titquioona. 17Tsoom nda̱a̱na:

—¿Ljoꞌ ñꞌoom jeeⁿ cwilaneiⁿꞌyoꞌ na tsaꞌyoꞌ nato? Quia joꞌ tyꞌemeintyjeeꞌna na chjooꞌ nꞌomna.

18Ndoꞌ cwiindye joona na jndyu Cleofas tꞌo̱ nnoom, tso:

—¿Aa ꞌu cwii tsꞌaⁿ na cweꞌ tyjeꞌya Jerusalén, joꞌ chii ticaljeiꞌ chiuu waa na tuii wja mawenaꞌ?

19Quia joꞌ tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—¿Ljoꞌ tuii?

Joona tꞌo̱o̱na nnoom:

—Aa, waa na tuii cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, tsꞌaⁿ tsjoom Nazaret na tyotseixmaⁿ profeta. Tꞌmaⁿ najneiⁿ tsꞌiaaⁿ na tyochꞌeeⁿ ñequio ñꞌoom na tyotseineiiⁿ jo nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ ndoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20Sa̱a̱ nquiee ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ cwentaayâ tquiana cwenta jom na catꞌuiityeⁿnaꞌ jom na cueeⁿꞌeⁿ, ndoꞌ tyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. 21Ndoꞌ jâ jeeⁿ ñentyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ na jom nluiiñê nquii na nntseicandyaañe nnꞌaⁿ Israel. Ndoꞌ waa cwiicheⁿ, jeꞌ jnda̱ ndyee xuee na tuii na nmeiiⁿꞌ. 22Ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ, mati joo yolcu na ñꞌeeⁿ tmaaⁿꞌ na laxmaaⁿyâ, tquioñꞌomna ñꞌoom na jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌnaꞌ jâ. Ee mateincooquiuuꞌ tyꞌena yuu waa tseiꞌtsuaⁿꞌaⁿ, 23sa̱a̱ taticaliuna seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tquiolcweeꞌna, tyoluena na mati tcoꞌnaꞌ ángeles nda̱a̱na na jlue yoꞌñeeⁿ nda̱a̱na na jom wanoomꞌm. 24Joꞌ chii tyꞌe ntꞌom ncꞌiaayâ yuu waa tseiꞌtsuaa ndoꞌ jliuna na mayuuꞌ chaꞌxjeⁿ na jlue yolcuꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ maxjeⁿ tîcantyꞌiaana nquii Jesús.

25Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—ꞌO nnꞌaⁿ na tileicalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ maxjeⁿ tiqueⁿꞌyoꞌ cwenta ndoꞌ ticjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlayuꞌyoꞌ chaꞌtso ñꞌoom na tyolue profetas. 26Aa nchii maxjeⁿ matsonaꞌ na nquii Cristo catjoom chaꞌtso nawiꞌmeiⁿꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom.

27Quia joꞌ tyoꞌmo̱o̱ⁿ naquiiꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso ñꞌoom na matseineiⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ñequio ljeii na tqueⁿ Moisés ndoꞌ tcuu tyꞌoomnaꞌ hasta xjeⁿ ljeii na tqueⁿ chaꞌtso profetas.

28Quia na tyꞌewindyoona tsjoom chjoo yuu na cwiꞌoona, quia joꞌ sꞌaaⁿ na ndooꞌ wjaatyeeⁿcheⁿ. 29Sa̱a̱ joona lꞌana na jndeiꞌnaꞌ na caljooꞌñê ñꞌeⁿndyena. Jluena:

—Caljooꞌndyuꞌ ñꞌeⁿndyô̱ ee jeꞌ jnda̱ tmaaⁿ ndoꞌ manleinco̱o̱ⁿꞌ.

Joꞌ chii tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ wꞌaa na nljooꞌñê. 30Ndoꞌ quia na tjacjom nacañoomꞌ meiⁿsa ñꞌeⁿndyena, toꞌñoom tyooꞌ, tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, tyjeeⁿ ndoꞌ tquiaaⁿ juunaꞌ nda̱a̱na. 31Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ sꞌaanaꞌ joona chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na ya teitquiooꞌnndaꞌ ndoꞌ taꞌjnaaⁿꞌna na manquii Jesús joꞌ. Sa̱a̱ jom mana tsuñê jo nda̱a̱na. 32Tyoluena nda̱a̱ ntyjeena:

—Aa tiyuuꞌ sꞌaanaꞌ jndaꞌjom teiiⁿ nꞌo̱o̱ⁿya yocheⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱ya xjeⁿ na ñjomndyo̱ nato quia na seicano̱o̱ⁿ chiuu maꞌmo̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii.

33Ndoꞌ mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ teicantyjana, tyꞌelcweeꞌna Jerusalén. Jliuna nnꞌaⁿ na canchooꞌcwii ñeꞌnaaⁿꞌ mꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana. 34Quia joꞌ jlue naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na:

—Jeeⁿ sa, mayuuꞌcheⁿ jnda̱ mawandoꞌxco Ta Jesús, ee jnda̱ teitquiooꞌñê nnom Simón.

35Quia joꞌ joona tyolaꞌneiⁿna chiuu waa na tuii quia na mꞌaⁿna nato ndoꞌ chiuu waa na taꞌjnaaⁿꞌna jom quia na tyjeeⁿ tyooꞌ.

Teitquiooꞌñe Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê

(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)

36Yocheⁿ na cwilaꞌneiⁿna ñꞌoommeiⁿꞌ, teitquiooꞌ meintyjeeꞌ Jesús xcwe quiiꞌntaaⁿna. Tquiaaⁿ na xmaⁿndyena. Tsoom:

—Cꞌomꞌyoꞌ na tjaañomtiuu quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

37Sa̱a̱ joona nioom tyuena, ee jlaꞌtiuuna na cweꞌ ncwaaⁿꞌaⁿ joꞌ cwintyꞌiaana. 38Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu na jeeⁿ matseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuꞌyoꞌ ndoꞌ na luaaꞌ mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ? 39Cantyꞌiaꞌyoꞌ lꞌo̱o̱ya ñꞌeⁿ ncꞌa̱ya na mannco̱tya̱ luaa. Ndoꞌ nquioꞌyoꞌ ja, ee ncwaaⁿꞌ tsꞌaⁿ tjaaꞌnaⁿ seiꞌ cachuunaꞌ, meiⁿ ndeiꞌ chaꞌna cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cho̱ ja.

40Jnda̱ tsoom na luaaꞌ, tꞌmo̱o̱ⁿ lꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ ncꞌeeⁿ. 41Sa̱a̱ ndicwaⁿ cweꞌ matseitsaⁿꞌtonaꞌ joona na jeeⁿ neiiⁿna, jeeⁿ cjaaweeꞌ nꞌomna, hasta tileicalayuꞌna na jom. Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ na ya nlcwaꞌ tsꞌaⁿ?

42Joꞌ chii tquiana cwii taⁿꞌ catscaa jneiiⁿ ñequio tscuu na ñjom tsiomꞌ. 43Toꞌñoom ndoꞌ tcwaaⁿꞌaⁿ ñequio na jndooꞌna. 44Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Chaꞌtso ñꞌoom na teiljeii cantyja ꞌnaⁿya naquiiꞌ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés ñequio profetas, ndoꞌ mati naquiiꞌ salmos, ñꞌoomꞌñeeⁿ tyoꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ quia na ndicwaⁿ mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. Joonaꞌ wjaatseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ, ndoꞌ jeꞌ macwiluii chaꞌxjeⁿ na tsjo̱o̱.

45Quia joꞌcheⁿ tquiaa Jesús na nlaꞌno̱ⁿꞌna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ. 46Tsoom nda̱a̱na:

—Ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, matsonaꞌ na nquii na cwiluiiñe Cristo, jndeiꞌnaꞌ na nntjoom nawiꞌ tꞌmaⁿ, ndoꞌ xuee na jnda̱ ndyee nncwandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ. 47Ñequio xueeꞌ jom nñeꞌquia nnꞌaⁿ ñꞌoom na calcweꞌ nꞌom nnꞌaⁿ jnaaⁿna cha na nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. Ñꞌoommeiiⁿ nnaⁿnaꞌ Jerusalén, nncjaantyꞌeenaꞌ xjeⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue. 48Ndoꞌ ꞌo laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na catjeiꞌyuuꞌndyoꞌ ñꞌoommeiiⁿ. 49Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja njño̱o̱ⁿya nquii Espíritu Santo na jnda̱ tso Tsotya̱ya na nñequiaaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Joꞌ chii, caljooꞌndyoꞌ tsjoom Jerusalén hasta na nntoꞌñoomꞌyoꞌ juu na nnaⁿ nandye na nñequiaa najnda̱ꞌyoꞌ.

Tjawa Jesús cañoomꞌluee

(Mr. 16:19-20)

50Quia joꞌ jluiꞌna tsjoomꞌñeeⁿ. Tjachom joona nndyooꞌ tsjoom Betania. Seintyjo̱o̱ⁿ lꞌo̱o̱ⁿ nacjoona, tioꞌnaaⁿñê joona. 51Majuu xjeⁿ na matioꞌnaaⁿñê joona to̱ⁿꞌnaꞌ jom ñꞌeⁿndyena. Tjañꞌoomnaꞌ jom nandye cañoomꞌluee. 52Ndoꞌ joona, quia jnda̱ jlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom, tyꞌelcweeꞌna Jerusalén na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ neiiⁿna. 53Ñeꞌquiiꞌcheⁿ tyomꞌaⁿna watsꞌom tꞌmaⁿ na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mantyjati luaaꞌndyo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index