Search form

Lucas 24:44

44Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Chaꞌtso ñꞌoom na teiljeii cantyja ꞌnaⁿya naquiiꞌ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés ñequio profetas, ndoꞌ mati naquiiꞌ salmos, ñꞌoomꞌñeeⁿ tyoꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ quia na ndicwaⁿ mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. Joonaꞌ wjaatseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ, ndoꞌ jeꞌ macwiluii chaꞌxjeⁿ na tsjo̱o̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index