Search form

Lucas 24:46

46Tsoom nda̱a̱na:

—Ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, matsonaꞌ na nquii na cwiluiiñe Cristo, jndeiꞌnaꞌ na nntjoom nawiꞌ tꞌmaⁿ, ndoꞌ xuee na jnda̱ ndyee nncwandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index