Search form

Lucas 3

Juan mañequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom

(Mt. 3:1-12; Mr. 1:1-8; Jn. 1:19-28)

1Chu na jnda̱ quinꞌoom na mꞌaaⁿ Tiberio César tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma, quia joꞌ tyomꞌaaⁿ Poncio Pilato gobiernom tsꞌo̱ndaa Judea. Ndoꞌ Herodes tyomꞌaaⁿ gobiernom tsꞌo̱ndaa Galilea. Tyjeeⁿ Felipe tyomꞌaaⁿ gobiernom tsꞌo̱ndaa Iturea ñequio tsꞌo̱ndaa Traconite. Lisanias tyomꞌaaⁿ gobiernom tsꞌo̱ndaa Abilinia. 2Ndoꞌ Anás ñequio Caifás, joona ntyee na tyoluiitquiendyena nda̱a̱ ntyee quia joꞌ. Ndoꞌ Juan jnda Zacarías, xjeⁿꞌñeeⁿ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom nnoom quia na mꞌaaⁿ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. 3Tyomanoom chaꞌwaa ndyuaa na nndyooꞌ jndaa Jordán. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom na calcweꞌ nꞌom nnꞌaⁿ jnaaⁿna cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona, ndoꞌ nleitsꞌoomndyena. 4Tuii na luaaꞌ chaꞌxjeⁿ na matso ljeii libro na chuu ñꞌoom ꞌndyoo profeta Isaías. Matso ljeiiꞌñeeⁿ:

Mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na matseineiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. Matso tsaⁿꞌñeeⁿ:

“Calaꞌjndaaꞌndyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwii nato na juu joꞌ nndyocwjeeꞌcañoom nquii na nntsa̱ꞌntjom ꞌo.

Cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwilayo̱ꞌyoꞌ nato na nñoom.

5Maxjeⁿ nntseicatooꞌnaꞌ ticwii cwii cantmaⁿꞌ

ndoꞌ ticwii cwii sjo̱ ñequio ta nleisunaꞌ.

Nanto na cancꞌeeⁿ, nntseiliuunaꞌ,

ndoꞌ nanto na cwajndii nntseiyo̱naꞌ.

6Quia joꞌ nntyꞌiaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ Nquii na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê joo.”

7Jndyendye nnꞌaⁿ tyoꞌoontyjaaꞌna Juan na nntseitsꞌoomñê joona. Quia joꞌ tyotsoom nda̱a̱na:

—ꞌO tsjaaⁿ canduulja, ¿ꞌñeeⁿ tꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ na caleiꞌnomꞌyoꞌ na nndyocwjeeꞌcañoom na nntseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo? 8Cꞌomꞌyoꞌ na ndyaandyoꞌ cha mꞌmo̱ⁿnaꞌ na mayuuꞌcheⁿ cwilcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Ndoꞌ ticalaꞌsꞌandyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nnduꞌyoꞌ: “Jaa cwiluiindyo̱ tsjaaⁿ Abraham.” Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiiⁿ cweꞌ ljo̱ꞌmeiiⁿ nnda̱a̱ nntseicwaqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluiindyenaꞌ tsjaaⁿ Abraham, quia joꞌ nꞌndiinaꞌ ꞌo. 9ꞌO matseijomnaꞌ chaꞌcwijom nꞌoom na tisꞌa ta̱ cwilꞌa. Ndoꞌ manquiuꞌyoꞌ nꞌoom na ticalꞌa ta̱ na ya, maxjeⁿ nntꞌuaꞌnaꞌ. Ndoꞌ xeⁿ jnda̱ nntioom nnꞌaⁿ joonaꞌ quiiꞌ chom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo xeⁿ ticalꞌaꞌyoꞌ yuu na ya.

10Quia joꞌ taꞌxꞌee naⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—¿Chiuu macaⁿnaꞌ na calꞌaayâ xeⁿ yuuꞌ na ljoꞌ?

11Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Tsꞌaⁿ na maleiñꞌoom we cotom, quiaa cwii nnom tsꞌaⁿ na tjaa na cuaa. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ na waa nantquie, catsꞌaa naya tsꞌaⁿ na tjaaꞌnaⁿ chiuu ya.

12Mati nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom cwentaaꞌ gobiernom tquiona namꞌaaⁿ na nleitsꞌoomndyena. Jluena nnoom:

—Ta, ¿chiuu macaⁿnaꞌ na calꞌaayâ?

13Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—Tancwinomꞌyoꞌ na cwitjeiꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ. Cataⁿꞌyoꞌ tomti na matsonaꞌ na nntioomna.

14Mati taꞌxꞌee sondaro nnoom:

—Ndoꞌ jâ jeꞌ, ¿chiuu macaⁿnaꞌ na calꞌaayâ?

Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—Talacatyꞌueꞌyoꞌ nnꞌaⁿ, ndoꞌ talaco̱ꞌyoꞌ cantu joona cweꞌ cha na nnda̱a̱ nntjeiꞌyoꞌ sꞌom ꞌnaaⁿna. Caljoya nꞌomꞌyoꞌ cwanti na cwitantjomꞌyoꞌ.

15Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jeeⁿ tyocantyjaaꞌ nꞌomna na nncwjeeꞌ juu Cristo. Joꞌ chii tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan, ¿aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na jom cwiluiiñê Cristo? 16Joꞌ chii tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ chaꞌtsondyena, tsoom:

—Ja matseitsꞌo̱o̱ⁿndyo̱ ꞌo ñequio ndaatioo, sa̱a̱ mandyontyjo̱ nqueⁿ na nntseitsꞌoomñê ꞌo na nñequiaaⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Sa̱a̱ ntꞌomndyoꞌ ꞌo nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom nntseitsꞌoomñê ꞌo ñequio chom ee na nntꞌuiityeⁿnaꞌ ꞌo cantyja jnaⁿꞌyoꞌ. Nqueⁿ tꞌmaⁿti cwiluiiñê nchiiti ja. Meiⁿ ticatseixmaⁿya na cweꞌ ja na nntseicanaⁿꞌa lcoomꞌm. 17Jnda̱ wjaawindyooꞌ na nntuꞌxeⁿndyoꞌ. Ee ꞌo laꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom lqueeⁿ na ndicwaⁿ cwajndii. Luaa tsꞌiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ. Matseicueeñe tsꞌaⁿ lqueeⁿ trigo, cha ya ya nljuꞌnaꞌ. Quia na jnda̱ ljuꞌya lqueeⁿꞌñeeⁿ, mana nntseiweeⁿ joonaꞌ tsꞌom tsa̱ꞌ. Sa̱a̱ lqueeⁿ lueꞌ ñꞌeⁿ toꞌ njñoom chom joꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nnꞌaⁿ na ya cwilꞌa macoꞌñoom joona sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tisꞌa cwilꞌa, nntseicoom joona ñequio chom na tijoom canduuꞌ.

18Nmeiⁿꞌ ñꞌoom na tyotseijndo̱ꞌ Juan nꞌom nnꞌaⁿ ñequio jndye ntꞌomcheⁿ ñꞌoom na tyotseicañeeⁿ joona ñꞌoom naya. 19Herodes, tsaⁿ na mꞌaaⁿ gobiernom tsꞌo̱ndaa Galilea, jom cweꞌ mꞌaaⁿyaaⁿ ñꞌeⁿ Herodías, scuuꞌ tyjeeⁿ Felipe. Joꞌ na seitiaꞌ Juan jom na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na ljoꞌ machꞌeeⁿ ndoꞌ ñequio chaꞌtso natia na jnda̱ ñesꞌaa tsaⁿꞌñeeⁿ. 20Luaa seicwaljooꞌtyeeⁿ nacjoo chaꞌtso natia na sꞌaaⁿ, na tjoomꞌm Juan wꞌaancjo.

Cantyja na teitsꞌoomñe Jesús

(Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11)

21Quia na jnda̱ teitsꞌoomndye jndye nnꞌaⁿ, mati teitsꞌoomñe Jesús, xcwe na matseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ seicanaaⁿñenaꞌ tsjo̱ꞌluee. 22Jndyocue Espíritu Santo nacjoomꞌm chaꞌcwijom catuꞌ. Ndoꞌ teicꞌuaa na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cañoomꞌluee, matso:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ Jndaaya na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Jeeⁿ neiⁿya ꞌu.

Tsjaaⁿ na tjawintyjooꞌ na tuiiñe Jesucristo

(Mt. 1:1-17)

23Ndoꞌ Jesús chaꞌna ntquiuu nchooꞌ qui choomꞌm quia na to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ tsꞌiaaⁿ na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. Tyolue nnꞌaⁿ jnda José jom. Ndoꞌ José jnda Elí, 24Elí jnda Matat, Matat jnda Leví, Leví jnda Melqui, Melqui jnda Jana, Jana jnda José, 25José jnda Matatías, Matatías jnda Amós, Amós jnda Nahum, Nahum jnda Esli, Esli jnda Nagai, 26Nagai jnda Maat, Maat jnda Matatías, Matatías jnda Semei, Semei jnda José, José jnda Judá, 27Judá jnda Joana, Joana jnda Resa, Resa jnda Zorobabel, Zorobabel jnda Salatiel, Salatiel jnda Neri, 28Neri jnda Melqui, Melqui jnda Adi, Adi jnda Cosam, Cosam jnda Elmodam, Elmodam jnda Er, 29Er jnda Josué, Josué jnda Eliezer, Eliezer jnda Jorim, Jorim jnda Matat, 30Matat jnda Leví, Leví jnda Simeón, Simeón jnda Judá, Judá jnda José, José jnda Jonán, Jonán jnda Eliaquim, 31Eliaquim jnda Melea, Melea jnda Mainán, Mainán jnda Matata, Matata jnda Natán, 32Natán jnda David, David jnda Isaí, Isaí jnda Obed, Obed jnda Booz, Booz jnda Salmón, Salmón jnda Naasón, 33Naasón jnda Aminadab, Aminadab jnda Aram, Aram jnda Esrom, Esrom jnda Fares, Fares jnda Judá, 34Judá jnda Jacob, Jacob jnda Isaac, Isaac jnda Abraham, Abraham jnda Taré, Taré jnda Nacor, 35Nacor jnda Serug, Serug jnda Ragau, Ragau jnda Peleg, Peleg jnda Heber, Heber jnda Sala, 36Sala jnda Cainán, Cainán jnda Arfaxad, Arfaxad jnda Sem, Sem jnda Noé, Noé jnda Lamec, 37Lamec jnda Matusalén, Matusalén jnda Enoc, Enoc jnda Jared, Jared jnda Mahalaleel, Mahalaleel jnda Cainán, 38Cainán jnda Enós, Enós jnda Set, Set jnda Adán, Adán jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index