Search form

Lucas 3:17

17Jnda̱ wjaawindyooꞌ na nntuꞌxeⁿndyoꞌ. Ee ꞌo laꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom lqueeⁿ na ndicwaⁿ cwajndii. Luaa tsꞌiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ. Matseicueeñe tsꞌaⁿ lqueeⁿ trigo, cha ya ya nljuꞌnaꞌ. Quia na jnda̱ ljuꞌya lqueeⁿꞌñeeⁿ, mana nntseiweeⁿ joonaꞌ tsꞌom tsa̱ꞌ. Sa̱a̱ lqueeⁿ lueꞌ ñꞌeⁿ toꞌ njñoom chom joꞌ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nnꞌaⁿ na ya cwilꞌa macoꞌñoom joona sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tisꞌa cwilꞌa, nntseicoom joona ñequio chom na tijoom canduuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index