Search form

Lucas 3:4

4Tuii na luaaꞌ chaꞌxjeⁿ na matso ljeii libro na chuu ñꞌoom ꞌndyoo profeta Isaías. Matso ljeiiꞌñeeⁿ:

Mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na matseineiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. Matso tsaⁿꞌñeeⁿ:

“Calaꞌjndaaꞌndyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwii nato na juu joꞌ nndyocwjeeꞌcañoom nquii na nntsa̱ꞌntjom ꞌo.

Cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwilayo̱ꞌyoꞌ nato na nñoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index