Search form

Lucas 4

Ñeꞌqueⁿ tsaⁿjndii xjeⁿ Jesús

(Mt. 4:1-11; Mr. 1:12-13)

1Mawjaalcweꞌ Jesús tsꞌo̱ndaa Galilea na jnaaⁿ jndaa Jordán. Ndoꞌ chaꞌwaañꞌeⁿ naquiiꞌ tsꞌoom tooꞌ mꞌaaⁿ Espíritu Santo. Tjañꞌoom Espíritu jom cwii joo yuu na tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. 2Joꞌ joꞌ wenꞌaaⁿ xuee tyolꞌueeꞌñe tsaⁿjndii chiuu nntsꞌaaⁿ cha catseitjo̱o̱ñe Jesús. Chaꞌwaati xueewaaꞌ meiⁿchjoo ticwaꞌ Jesús, jnda̱ chii tyjeeꞌ na ñeꞌjnoomꞌm. 3Quia joꞌ tso tsaⁿjndii nnoom:

—Xeⁿ mayuuꞌ ꞌu cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwa catsa̱ꞌntjomꞌ tsjo̱ꞌwaaꞌ na catseicwaqueⁿnaꞌ tyooꞌ.

4Tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Ja xocatsꞌaa na ljoꞌ ee waa ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Nchii cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie na wandoꞌ tsꞌaⁿ, sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso ñꞌoom na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom.”

5Jnda̱ chii tjañꞌoom tsaⁿjndii jom xqueⁿ cwii sjo̱ nandye. Ndoꞌ mantyjacheⁿ tꞌmo̱ⁿ nnoom chaꞌtsoti nꞌiaaⁿ ntꞌmaⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. 6Ndoꞌ tso nnoom:

—Lꞌo̱ꞌ ꞌu nntio̱o̱ cwenta chaꞌtso najnda̱nmeiⁿꞌ na cwilaꞌxmaⁿ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ntꞌmaⁿ ñequio chaꞌtso na cwiluiitꞌmaⁿndyena. Ee lꞌo̱o̱ya jnda̱ ljonaꞌ ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ nñequiaya joonaꞌ nnom. 7Xeⁿ ꞌu nlcoꞌ xtyeꞌ na nntseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ ja, quia joꞌ chaꞌtso joonaꞌ maꞌnaⁿꞌ.

8Tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Quindyo̱o̱ꞌ nacañomya, ꞌu Satanás. Ja tijoom nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌu ee waa ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Macanda̱ nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaꞌ catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ ndoꞌ macanda̱ nnom jom nndiꞌntjomꞌ.”

9Jnda̱ joꞌ tjañꞌoom tsaⁿjndii Jesús tsjoom Jerusalén ndoꞌ tqueⁿ jom xqueⁿ tsiuꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Tso nnoom:

—Xeⁿ ꞌu cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwa cjuꞌndyuꞌ jo nacje, 10ee waa ljeii ꞌnaaⁿꞌaⁿ na matsonaꞌ:

Nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu luee ángeles cwentaaⁿꞌaⁿ na calꞌana cwenta ꞌu.

11Ndoꞌ nntyjeeꞌ lueena ꞌu cha tincjaañjom ljo̱ꞌ ncꞌeꞌ.

12Sa̱a̱ tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Ja tijoom catsꞌaa chaꞌna matsuꞌ luaaꞌ ee mati waa cwiicheⁿ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Tintsaꞌ xjeⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaꞌ.”

13Quia jnda̱a̱ꞌ chaꞌtso nnom na tyochꞌee tsaⁿjndii na nntsꞌaaⁿ xjeⁿ Jesús, ꞌñeeⁿ juu hasta jnda̱nquiacheⁿ nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ aa nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.

Mato̱ꞌ Jesús tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ

(Mt. 4:12-17; Mr. 1:14-15)

14Ndoꞌ tjalcweꞌ Jesús tsꞌo̱ndaa Galilea. Juu najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo, canda̱a̱ꞌñꞌeⁿ tyotseixmaaⁿ joꞌ. Ndoꞌ tꞌom ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ. 15Tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ jeeⁿ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom.

Tja Jesús tsjoom Nazaret

(Mt. 13:53-58; Mr. 6:1-6)

16Tjaaⁿ Nazaret yuu na tjawijneiⁿ. Xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ, tjaaⁿ watsꞌom chaꞌxjeⁿ na quichꞌeeⁿ. Ndoꞌ teicantyjaaⁿ na nntseiꞌnaⁿꞌaⁿ. 17Quia joꞌ tquiana ljeii lꞌo̱o̱ⁿ na seiljeii profeta Isaías, seicano̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ljeiiꞌñeeⁿ ndoꞌ tueꞌcañoom yuu na matsonaꞌ:

18Nquii Espíritu cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿñe ñꞌeⁿndyo̱.

Ee nqueⁿ jnda̱ tqueⁿño̱o̱ⁿ ja na nñequiaya ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ntyꞌiaaꞌndye.

Ndoꞌ jnda̱ jñoom ja na jndyo̱o̱ na catseinjo̱o̱ⁿꞌa nnꞌaⁿ na chjooꞌ nꞌom.

Ndoꞌ catseicandiiya nnꞌaⁿ na matseicandyaandyo̱ joona jnaaⁿna na waa.

Ndoꞌ catsꞌaaya na nleitquioo nnꞌaⁿ na nchjaaⁿ.

Ndoꞌ catseicandyaandyo̱ nnꞌaⁿ na manchje nawiꞌ.

19Ndoꞌ catseicandiiya cantyja ꞌnaaⁿꞌ tiempo na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluiꞌnꞌmaaⁿndye añmaaⁿ nnꞌaⁿ.

20Jnda̱ joꞌ seilcwiiñe Jesús tsom na chuu ljeiiꞌñeeⁿ ndoꞌ seilcweeⁿꞌeⁿ juunaꞌ nnom tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom. Jnda̱ chii tjacwacatyeeⁿ. Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tooꞌndye watsꞌomꞌñeeⁿ jeeⁿ tyontyꞌiaana nnoom. 21Quia joꞌ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ tyotseineiiⁿ nda̱a̱na. Ndoꞌ tsoom:

—Maxuee jeꞌ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ljeiiwaaꞌ yocheⁿ na cwindyeꞌyoꞌ na matseiꞌnaⁿya juunaꞌ.

22Chaꞌtso nnꞌaⁿ tyolue ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tjaweeꞌ nꞌomna na jeeⁿ cajnda ñꞌoom na tyotseineiiⁿ. Tyoluena:

—Cwa cweꞌ jnda José tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

23Tso Jesús nda̱a̱na:

—Jeꞌ jeꞌ nnduꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ ñꞌoomwaañe na cweꞌ wjaañoomꞌ na matsonaꞌ: “ꞌU tsꞌaⁿ na machꞌee nasei, catseinꞌmaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ.” Ndoꞌ cwaaⁿti nnduꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ: “Tsꞌiaaⁿ na cwindya̱a̱yâ na ñesaꞌ tsjoom Capernaum, mati catsaꞌ joonaꞌ ñjaaⁿñe ndyuaa tsjomꞌ.”

24Quia joꞌ tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, tixocalaꞌljo nnꞌaⁿ cwii profeta na mañecwii ndyuaana ñꞌeⁿñe na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 25Ñꞌoom na mayuuꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, jndye yolcu na jnda̱ ljondye tyomꞌaⁿ ndyuaa Israel joo ncuee na ñetꞌoom Elías. Ncueeꞌñeeⁿ ndyee chu waljooꞌ xcwe tîcuaꞌ, ndoꞌ teijndoꞌ chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ. 26Sa̱a̱ nchii na mꞌaaⁿ cwii joo naⁿlcuꞌñeeⁿ jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom Elías, jñomyom juu na mꞌaaⁿ cwii yuscu na jnda̱ ljoñe tsjoom Sarepta ndyuaa Sidón. 27Ndoꞌ mati jndye nnꞌaⁿ na tyoleiꞌcho ntycu lepra tyomꞌaⁿ ndyuaa Israel joo ncuee na tyomꞌaaⁿ profeta Eliseo. Sa̱a̱ meiⁿcwiindye naⁿꞌñeeⁿ ticatseinꞌmaaⁿ, macanda̱ quii Naamán, tsꞌaⁿ ndyuaa Siria.

28Sa̱a̱ quia jndyena na luaaꞌ tso Jesús, quia joꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tooꞌndye watsꞌom, jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ jlaꞌwjeena. 29Jlaꞌtyuaaꞌna, tjeiiꞌna jom nnom tsjoom. Tyꞌeñꞌomna jom xqueⁿ ta yuu waa tsjoomna cha nlaꞌcwatyuꞌna jom. 30Sa̱a̱ jom jluiiꞌñê quiiꞌntaaⁿna, mana tjaaⁿ yuu na wjaⁿ.

Tsaⁿsꞌa na tseixmaⁿ naⁿjndii naquiiꞌ tsꞌom

(Mr. 1:21-28)

31Tjacue Jesús Capernaum, cwii tsjoom tsꞌo̱ndaa Galilea. Joꞌ joꞌ tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos xuee na cwitaꞌjndyeena. 32Ndoꞌ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna ñꞌoom na tyotseineiiⁿ, ee tyoꞌmo̱ⁿnaꞌ na waa najndeii na matseixmaaⁿ.

33Naquiiꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na mꞌaaⁿ jndyetia naquiiꞌ tsꞌom. Jndeii seixuaⁿ ñꞌoom ꞌndyoo jndyetiaꞌñeeⁿ. 34Tsoom:

—Caꞌndiiꞌ jâ ꞌu Jesús tsꞌaⁿ Nazaret. ¿Ljoꞌ nntsaꞌ ñꞌeⁿndyô̱ jâ? ¿Aa jndyoꞌ na nntseityuiiꞌ jâ? Mawajnaⁿꞌa ꞌñeeⁿ cwiluiindyuꞌ. ꞌU cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ljuꞌ tsꞌomꞌ.

35Seitiaꞌ Jesús juu, matsoom:

—Catseicheⁿꞌ ndoꞌ caluiꞌyoꞌ naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿmꞌaaⁿ.

Ndoꞌ jnda̱ na seiquioo jndyetia juu quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ, mana jluiꞌ jndyetia ñꞌeⁿ naⁿjndii naquiiꞌ tsꞌom. Ndoꞌ meiⁿcwii nata̱ꞌ tîcalꞌana ñꞌeⁿñe. 36Jeeⁿ tyue chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na ljoꞌ sꞌaa Jesús. Jluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Ñꞌoommeiⁿꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na maqueⁿ xjeⁿ. Ee waa najndeii na matseixmaaⁿ na matsa̱ꞌntjoom meiiⁿ jndyetia, meiiⁿ naⁿjndii, cwicaluiꞌ.

37Tjantyꞌee ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌwaa ndiocheⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ.

Seinꞌmaⁿ Jesús sta̱xeeⁿꞌ Simón Pedro

(Mt. 8:14-15; Mr. 1:29-31)

38Quia joꞌ teicantyjaaⁿ, jlueeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ. Tjaqueⁿꞌeⁿ waaꞌ Simón. Ndoꞌ Simónꞌñeeⁿ jeeⁿ nioom matseiconaꞌ sta̱xeeⁿꞌeⁿ. Lꞌana tyꞌoo nnom Jesús na catseinꞌmaaⁿ juu. 39Joꞌ chii tjantyjaaⁿꞌaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ, sa̱ꞌntjoom na caꞌndii tycuꞌñeeⁿ juu. Ndoꞌ mañoomꞌ tcoꞌyanaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Mana teicantyja, seiñꞌoomꞌñe na tcwaꞌna.

Seinꞌmaⁿ Jesús jndye nnꞌaⁿ wii

(Mt. 8:16-17; Mr. 1:32-34)

40Quia na jnda̱ tmaaⁿ na manndyooꞌ wjaacue ñeꞌquioomꞌ, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nnꞌaaⁿna na jndye nnom ntycu cwitjoom, tquiochona joo na mꞌaaⁿ Jesús. Tioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjoo ticwii cwii joo naⁿꞌñeeⁿ, mana nꞌmaaⁿ. 41Mati jndyendye nnꞌaⁿ sa̱ꞌntjoom na caluiꞌ jndyetia naquiiꞌ nꞌom. Tyolaꞌxuaa jndyetiaꞌñeeⁿ, tyolue:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ Jnda nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Sa̱a̱ jom seitiaaⁿꞌaⁿ jndyetia, tinquiaaⁿ na nlaꞌneiⁿ, ee manquiuna na jom cwiluiiñê Cristo.

Mañequiaa Jesús ñꞌoom naya tsꞌo̱ndaa Galilea

(Mr. 1:35-39)

42Quia jnda̱ teincoo jlueeⁿꞌeⁿ quiiꞌ tsjoom. Tjaaⁿ yuu na wataaⁿꞌ quiiꞌ jnda̱a̱. Tyꞌecalꞌuee nnꞌaⁿ jom ndoꞌ jliuna yuu mꞌaaⁿ. Ñeꞌcalaꞌtsaaⁿꞌndyena jom na wjaatyeeⁿ, cha ticaꞌñeeⁿ joona. 43Sa̱a̱ tsoom nda̱a̱na:

—Mati macaⁿnaꞌ na nñequiaya ñꞌoom naya cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ njoom. Ee maxjeⁿ joꞌ tsꞌiaaⁿ na jñoom ja.

44Ndoꞌ tyojaanquiaaⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ naquiiꞌ lanꞌom tsꞌo̱ndaa Galilea.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index