Search form

Lucas 4:18

18Nquii Espíritu cwentaaꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿñe ñꞌeⁿndyo̱.

Ee nqueⁿ jnda̱ tqueⁿño̱o̱ⁿ ja na nñequiaya ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ntyꞌiaaꞌndye.

Ndoꞌ jnda̱ jñoom ja na jndyo̱o̱ na catseinjo̱o̱ⁿꞌa nnꞌaⁿ na chjooꞌ nꞌom.

Ndoꞌ catseicandiiya nnꞌaⁿ na matseicandyaandyo̱ joona jnaaⁿna na waa.

Ndoꞌ catsꞌaaya na nleitquioo nnꞌaⁿ na nchjaaⁿ.

Ndoꞌ catseicandyaandyo̱ nnꞌaⁿ na manchje nawiꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index