Search form

Lucas 5

Jndye calcaa tjeiiꞌna

(Mt. 4:18-22; Mr. 1:16-20)

1Cwii ndiiꞌ tyomꞌaaⁿ Jesús ꞌndyoo ndaaluee chjoo na jndyu Genesaret. Jeeⁿ tyonchjenaꞌ jom na jlaꞌcantoꞌndye nnꞌaⁿ nacañomꞌm cha nnda̱a̱ nndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 2Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ we wꞌaandaa ꞌndyoo ndaalueeꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌ calcaa jnda̱ jluiꞌna joꞌ joꞌ. Macwitmaaⁿna nlquiꞌ ꞌnaaⁿna. 3Quia joꞌ tjacuo̱o̱ⁿ tsꞌom cwii wꞌaandaaꞌñeeⁿ. Wꞌaandaa ꞌnaaⁿꞌ Simón joꞌ. Tcaaⁿ na cjaañꞌoomti tsaⁿꞌñeeⁿ juunaꞌ chjoowiꞌ cha nꞌndiinaꞌ tyuaatcwii. Ndoꞌ tjacjom. Tquiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ xjeⁿ na wacatyeeⁿcheⁿ tsꞌom wꞌaandaa. 4Quia na jnda̱ jnda̱ seineiiⁿ, tsoom nnom Simón:

—Catsaañꞌomꞌyoꞌ wꞌaandaawaa, wjaawjaatya̱a̱ya yuu na njoomti. Ndoꞌ catueꞌyoꞌ nlquiꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ na nntjeiꞌyoꞌ calcaa.

5Tꞌo̱ Simón nnoom:

—Ta, meiiⁿchaaꞌ tsjom ñelꞌaayâ tsꞌiaaⁿ ndoꞌ meiⁿcwii catscaa tîcatjeiiꞌâ. Sa̱a̱ cantyja ñꞌoom ꞌndyoꞌ ꞌu nncjuꞌnndaꞌa tsquiꞌ.

6Jnda̱ na lꞌana na ljoꞌ, jeeⁿ jndye calcaa tyꞌoomnaꞌ tsꞌom tsquiꞌ ꞌnaaⁿna hasta ñeꞌcatyꞌiooꞌnaꞌ. 7Joꞌ chii sꞌo̱o̱ lueena nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ ncꞌiaana na ñjomndye cwiicheⁿ wꞌaandaa na quioteiꞌjndeii naⁿꞌñeeⁿ joona. Tquio naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ jlaꞌcatooꞌna we wꞌaandaa ñꞌeⁿ calcaa, hasta ncuencue na cꞌuꞌnaꞌ joonaꞌ. 8Quia jnda̱ ntyꞌiaaꞌ Simón Pedro na luaaꞌ, tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom Jesús. Tsoom:

—Ta, ticatyꞌiomyanaꞌ na nñꞌeⁿꞌ ñꞌeⁿndyo̱, ee ja tsꞌaⁿjnaⁿ.

9Ee jeeⁿ ndyaꞌ seicatyꞌuenaꞌ jom ñequio ntꞌomcheⁿ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê cantyja ꞌnaaⁿ calcaa na tjeiiꞌna. 10Majoꞌti tjom Jacobo ñequio Juan, ntseinda Zebedeo. Joona mañecwii tꞌmaⁿ tsꞌiaaⁿ cwilꞌana ñequio Simón. Quia joꞌ tso Jesús nnom Simón:

—Tintyꞌueꞌ, jeꞌ mamanaⁿtonaꞌ na nnꞌaⁿ nntseitjomꞌ na nlaꞌjomndyena ñꞌeⁿndyo̱, tachii cweꞌ calcaa.

11Jnda̱ na tquiena tyuaatcwii ñꞌeⁿ lꞌaandaa, mana ꞌndyena tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿna. Tyꞌelajomndyena ñꞌeⁿ Jesús.

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na chuu tycu lepra

(Mt. 8:1-4; Mr. 1:40-45)

12Quia na tyomꞌaaⁿ Jesús cwii tsjoom, tyjeeꞌcañoom cwii tsaⁿsꞌa na chaꞌwaañe chuu tycu lepra. Quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Jesús, tjacwanquioom nomtyuaa, sꞌaaⁿ tyꞌoo, tsoom:

—Ta, ntyjii na ꞌu nnda̱a̱ nntseinꞌmaⁿꞌ ja, xeⁿ lꞌue tsꞌomꞌ.

13Quia joꞌ Jesús seintyjo̱o̱ⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ tyeⁿnquioomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ. Tsoom nnom:

—Maxjeⁿ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na canꞌmaⁿꞌ.

Ndoꞌ mantyjacheⁿ nꞌmaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. 14Jnda̱ chii tsoom nnom:

—Tintseineiⁿꞌ nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ na luaaꞌ tuii. Sa̱a̱ cjaꞌ, catseicaꞌmo̱ⁿndyuꞌ nnom tyee ndoꞌ quiaaꞌ quiooꞌ na nncueꞌ cantyja na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ chaꞌxjeⁿ na sa̱ꞌntjom Moisés. Na nntsaꞌ na luaaꞌ nluiꞌyuuꞌnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

15Sa̱a̱ tjantyꞌeeti ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Ndoꞌ jndyendye nnꞌaⁿ tyoꞌoontyjaaꞌ na nndye ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ. Mati ñeꞌcanꞌmaaⁿna ntycu na wiina. 16Sa̱a̱ jom teiño̱o̱ⁿ, tjaaⁿ jo yuu na ñenqueⁿ. Joꞌ joꞌ tyotseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee

(Mt. 9:1-8; Mr. 2:1-12)

17Cwii xueeꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Joꞌ joꞌ meindyuaandye ntꞌom nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Naⁿꞌñeeⁿ jnaⁿna chaꞌtso njoom nchꞌu tsꞌo̱ndaa Galilea ñequio Judea ndoꞌ mati tsjoom Jerusalén. Ndoꞌ juu najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿnaꞌ ñꞌeⁿ Jesús na matseinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿwii. 18Mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ tquieꞌcañom ntꞌom naⁿnom na chona tsuee na ndiiꞌ tsꞌaⁿ na jnda̱ teintjeiⁿ ncꞌee na teiꞌcaljoo tycutqueeⁿ. Tyolꞌueeꞌndyena chiuu ya na nncꞌooñꞌomna tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ wꞌaa na nlqueⁿna jom jo nnom Jesús. 19Sa̱a̱ tîcaliuna chiuu ya nlꞌana ee na jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ. Joꞌ chii tyꞌewana nacjooꞌ wꞌaa, tjo̱o̱na nquioo, jlaꞌcꞌo̱ⁿna jom na njoom tsuee. Tqueⁿna jom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ jo nnom Jesús. 20Quia na ntyꞌiaaꞌ Jesús na cwilaꞌyuꞌya nꞌom naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—ꞌU re, matseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaⁿꞌ na matseixmaⁿꞌ.

21Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ fariseos to̱ꞌna na tiya nquiuna ñꞌeⁿñê. Tyolaꞌtiuuna naquiiꞌ nꞌomna: “¿ꞌÑeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tiꞌmaaⁿꞌ tsꞌoom na matseineiⁿ ñꞌoom na wjaanaꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom?”

22Seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús ñꞌomtiuu ꞌnaaⁿna. Tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu na ticuaaya nquiuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱? 23¿Cwaaⁿ ñꞌoom na tijndeiꞌtinaꞌ na catsjo̱o̱ya? ¿Aa na nntsjo̱o̱: “Matseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya chaꞌtso jnaⁿꞌ”, oo aa na nntsjo̱o̱: “Quicantyjaꞌ, cjaꞌcaꞌ”? 24Sa̱a̱ cha caliuꞌyoꞌ na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee ndoꞌ na waa najndeii na matseixmaⁿya nnom tsjoomnancuewaa na catseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ, quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee:

—ꞌU re, matsjo̱o̱ya njomꞌ, quicantyjaꞌ, catseilcwiindyuꞌ tsueꞌ cjaꞌtoꞌ waꞌ.

25Mañoomꞌ teicantyja tsaⁿꞌñeeⁿ na jndooꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ. Seilcwiiñê tsuee ꞌnaaⁿꞌaⁿ na ñetuaaⁿ. Mana tjaaⁿ waⁿꞌaⁿ. Jeeⁿ matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 26Ndoꞌ tyueneiiⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jluena ñequio na tyueneiiⁿna:

—Xuee jeꞌ ntyꞌiaa nda̱a̱ya cwii na jeeⁿ tꞌmaⁿ, na meiⁿjom tiquintyꞌiaaya.

Maꞌmaⁿ Jesús Leví

(Mt. 9:9-13; Mr. 2:13-17)

27Jnda̱ tuii na luaaꞌ, jluiꞌ Jesús joꞌ joꞌ. Ljeiiⁿ cwii tsaⁿcoꞌñom sꞌom na jndyu Leví. Wacatyeeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ wꞌaa yuu na cwiꞌoocatioom nnꞌaⁿ sꞌom tsꞌiaaⁿnda̱a̱na cwentaaꞌ gobiernom. Quia joꞌ tsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Candyoꞌntyjo̱ꞌ naxa̱ⁿꞌa.

28Mantyja teicantyja Leví, tjeiꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ, chii tjatseijomñê ñꞌeⁿ Jesús.

29Ndoꞌ seiñꞌoomꞌñê cwii nantquie tꞌmaⁿ waⁿꞌaⁿ cwentaaꞌ Jesús. Seitjoom jndye ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na ñequio ñetoꞌñoom sꞌom tsꞌiaaⁿnda̱a̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ gobiernom. Teindyuaandyena nacañoomꞌ meiⁿsa ñꞌeⁿñê ndoꞌ ñꞌeⁿ Jesús ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. 30Ndoꞌ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés tyolaꞌncjooꞌndyena nacjoo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús. Jluena nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—¿Chiuu na cwicwaꞌyoꞌ ndoꞌ cwiweꞌyoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom cwentaaꞌ gobiernom, ndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

31Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Nnꞌaⁿ na tiwii titjo̱o̱ndyena tsꞌaⁿ na machꞌee nasei, sa̱a̱ nnꞌaⁿ na wii tjo̱o̱ndyena jom. 32Ja nchii jndyo̱o̱ya na nncwaⁿya nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Ja jndyo̱o̱ya na nncwaⁿya nnꞌaⁿjnaⁿ na calcweꞌ nꞌomna.

Cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nntseicwejndoꞌñe tsꞌaⁿ

(Mt. 9:14-17; Mr. 2:18-22)

33Quia joꞌ tyoluena nnom Jesús:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Juan, jndye ndiiꞌ cwilaꞌcwejndoꞌndyena ndoꞌ cwilaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ majoꞌti cwilꞌa nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos. Sa̱a̱ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ cwicwaꞌna ndoꞌ cwiwena. ¿Chiuu na luaaꞌ cwilꞌana?

34Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—¿Aa ndyaꞌ nnduꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tquiolaꞌjomndyena na macoco tsꞌaⁿ na calaꞌcwejndoꞌndyena yocheⁿ na ndicwaⁿ mꞌaaⁿ nquii tsaⁿsꞌa na macoco quiiꞌntaaⁿna? 35Sa̱a̱ nncueꞌntyjo̱ xuee na nncwjiꞌnaꞌ jom quiiꞌntaaⁿna, ncueeꞌñeeⁿ nlaꞌcwejndoꞌndyena.

36Mati seineiiⁿ nda̱a̱na ñꞌoom na wjaañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom xco na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Tsoom:

—Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ nntyjee cwii taⁿꞌ liaaꞌ, liaa xco na nntseiyo̱ liaa ntsaa ñꞌeⁿ juunaꞌ. Ee xeⁿ luaaꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ, nntseiꞌnaaⁿꞌaⁿ liaaⁿꞌaⁿ liaa xcoꞌñeeⁿ ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ, mati tixocatseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio liaa ntsaaꞌñeeⁿ. 37Meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ juu nntiom winom xco nꞌom ntjaⁿ teindyo. Ee xeⁿ na ljoꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ, nntyꞌiooꞌnaꞌ nlꞌa winom xcoꞌñeeⁿ, mana cwiwiꞌndaaꞌ winom ndoꞌ mati ntjaⁿꞌñeeⁿ. 38Joꞌ chii macaⁿnaꞌ na nncꞌoocue winom xco nꞌom ntjaⁿ xco cha meiⁿ ntjaⁿ xcoꞌñeeⁿ ticwiꞌndaaꞌnaꞌ ndoꞌ meiⁿ winom. 39Ee tsꞌaⁿ na maꞌuu winom tquie, meiⁿchjoo ticaꞌnaⁿ ntyjii winomxco. Ee matsoom na joo winom tquie, joꞌ caꞌnaⁿti.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index