Search form

Lucas 5:21

21Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ fariseos to̱ꞌna na tiya nquiuna ñꞌeⁿñê. Tyolaꞌtiuuna naquiiꞌ nꞌomna: “¿ꞌÑeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tiꞌmaaⁿꞌ tsꞌoom na matseineiⁿ ñꞌoom na wjaanaꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index