Search form

Lucas 5:24

24Sa̱a̱ cha caliuꞌyoꞌ na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee ndoꞌ na waa najndeii na matseixmaⁿya nnom tsjoomnancuewaa na catseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ, quia joꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌee:

—ꞌU re, matsjo̱o̱ya njomꞌ, quicantyjaꞌ, catseilcwiindyuꞌ tsueꞌ cjaꞌtoꞌ waꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index