Search form

Lucas 5:33

Cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nntseicwejndoꞌñe tsꞌaⁿ

(Mt. 9:14-17; Mr. 2:18-22)

33Quia joꞌ tyoluena nnom Jesús:

—Nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Juan, jndye ndiiꞌ cwilaꞌcwejndoꞌndyena ndoꞌ cwilaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ majoꞌti cwilꞌa nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos. Sa̱a̱ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ cwicwaꞌna ndoꞌ cwiwena. ¿Chiuu na luaaꞌ cwilꞌana?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index