Search form

Lucas 5:36

36Mati seineiiⁿ nda̱a̱na ñꞌoom na wjaañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom xco na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. Tsoom:

—Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ nntyjee cwii taⁿꞌ liaaꞌ, liaa xco na nntseiyo̱ liaa ntsaa ñꞌeⁿ juunaꞌ. Ee xeⁿ luaaꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ, nntseiꞌnaaⁿꞌaⁿ liaaⁿꞌaⁿ liaa xcoꞌñeeⁿ ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ, mati tixocatseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio liaa ntsaaꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index