Search form

Lucas 6

Tyꞌiooꞌndyena xuꞌlqueeⁿ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ

(Mt. 12:1-8; Mr. 2:23-28)

1Luaa tuii cwii xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos. Mawinom Jesús yuu na niom ntjom lqueeⁿ trigo. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tyꞌiooꞌndyena xuꞌlqueeⁿ. Tyꞌueeꞌndyena joonaꞌ nꞌom lueena jnda̱ chii tquiina. 2Quia joꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos jluena:

—¿Chiuu na cwilꞌaꞌyoꞌ cwii na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ?

3Tꞌo̱ Jesús, tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO, ¿aa tyoolaꞌnaⁿꞌyoꞌ ñꞌoom chiuu sꞌaa David quia na tꞌoom na ñeꞌjnoomꞌm, ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê? 4Tjaqueⁿꞌeⁿ watsꞌom cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tcaaⁿ ntyooꞌ na jnda̱ tqueⁿ nnꞌaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ntyooꞌñeeⁿ macanda̱ ntyee wanaaⁿ na nlcwaꞌna joonaꞌ. Sa̱a̱ tcwaꞌ David joonaꞌ ndoꞌ mati tquiaaⁿ na tcwaꞌ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeñê.

5Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee waa na jndo̱ na nntsjo̱o̱ ljoꞌ calꞌa nnꞌaⁿ meiiⁿ xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya.

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na jnda̱ tjateii tsꞌo̱

(Mt. 12:9-14; Mr. 3:1-6)

6Cwiicheⁿ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ, tjaquieeꞌ Jesús watsꞌom chjoo. Tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jnda̱ tjateii tsꞌo̱ ntyjaya. 7Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ fariseos, jeeⁿ tyoqueⁿna cwenta xeⁿ na nntseinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿwiiꞌ xuee na cwitaꞌjndyeena, cha quia joꞌ nnda̱a̱ nñeꞌquiana jnaaⁿꞌaⁿ. 8Sa̱a̱ mantyjeeⁿ chiuu cwilaꞌtiuuna, joꞌ chii tsoom nnom tsꞌaⁿ na jnda̱ tjateii tsꞌo̱:

—Quicantyjaꞌ, cwintyjeꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ.

Ndoꞌ teicantyja tsaⁿꞌñeeⁿ, teintyjeeⁿꞌeⁿ xcwe. 9Jnda̱ joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Nncwaxꞌa̱ cwii ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ, xuee na cwitaꞌjndya̱a̱ya, ¿aa wanaaⁿ na cateijndeii tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ na wiꞌ matjom oo aa ticateijneiⁿ juu? ¿Aa cwjiꞌnꞌmaaⁿñê xꞌiaaⁿꞌaⁿ cha ticueꞌ oo aa caꞌñeeⁿ na cueꞌ?

10Jnda̱ chii ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, tsoom nnom tsꞌaⁿwiiꞌ:

—Catseiliuuꞌ tsꞌo̱ꞌ.

Sꞌaa tsaⁿꞌñeeⁿ na ljoꞌ ndoꞌ tcoꞌyaꞌñꞌeⁿnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. 11Jnaaⁿꞌ joꞌ jeeⁿ jlaꞌwjeena Jesús. Ndoꞌ tyoꞌmaⁿna ñꞌeⁿ ncꞌiaana ljoꞌ nnda̱a̱ nlꞌana jom.

Macwjiiꞌñe Jesús canchooꞌwe tsꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ

(Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19)

12Joo ncueeꞌñeeⁿ tjawa Jesús cwii ta naquiiꞌ jnda̱a̱ na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ meiiⁿnchaaꞌ tsjom tyotseineiiⁿ nnom. 13Quia na jnda̱ teixuee, tcwaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Quiiꞌntaaⁿna tjeiiꞌñê canchooꞌwendye nnꞌaⁿ na seicajñoom joona apóstoles, nnꞌaⁿ na majñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ. 14Nmeiiⁿ ncueena: Simón, tsaⁿ na seicajñoom Pedro, ñequio tyjee tsaⁿꞌñeeⁿ, Andrés, ñꞌeⁿ Jacobo ñequio Juan, ñꞌeⁿ Felipe ñequio Bartolomé, 15ñꞌeⁿ Mateo ñequio Tomás, ñꞌeⁿ Jacobo jnda Alfeo, ndoꞌ ñꞌeⁿ Simón na cwiluena cananista, 16ñꞌeⁿ Judas jnda Jacobo ñequio Judas Iscariote, tsꞌaⁿ na tquiaa cwenta Jesús.

Maꞌmo̱ⁿ Jesús ñꞌoom nda̱a̱ jndye nnꞌaⁿ

(Mt. 4:23-25)

17Jndyocue Jesús ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tyꞌemeintyjeeꞌna cwii su. Joꞌ joꞌ jnda̱ tquieꞌcañom ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaⁿ ñequio jndyendye nnꞌaⁿ na jnaⁿ chaꞌwaa Judea ñequio Jerusalén ñequio ꞌndyoo ndaaluee na nndyooꞌ tsjoom Tiro ñꞌeⁿ Sidón. Naⁿꞌñeeⁿ tquiona na nndyena ñꞌoom na mañequiaaⁿ, ndoꞌ na nntseinꞌmaaⁿ joona ntycu na cwitjoomna. 18Mati seinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿ na jeeⁿ cwajndii tyoleichuu jndyetia. 19Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ tyolꞌueeꞌndyena chiuu ya cha nnda̱a̱ nñeꞌquioꞌna jom, ee waa najneiⁿ na nnꞌmaⁿ tsꞌaⁿ xeⁿ nnda̱a̱ nñequiuuꞌ jom. Joꞌ chii chaꞌtsondyena nꞌmaaⁿna.

Nmeiiⁿ mañequiaanaꞌ na neiiⁿꞌ tsꞌaⁿ

(Mt. 5:1-12)

20Quia joꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO nnꞌaⁿ na ntyꞌiaandyoꞌ, mañequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ, ee cwilaxmaⁿꞌyoꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

21’ꞌO nnꞌaⁿ na cwiweꞌjndoꞌyoꞌ jeꞌ, mañequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ ee quia nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌcwijom na jnda̱ tjacjoꞌyoꞌ.

’ꞌO nnꞌaⁿ na cwityueeꞌyoꞌ jeꞌ, mañequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ ee macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na chjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

22’Mañequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ quia na cwilaꞌjndoo nnꞌaⁿ ꞌo na cwileiꞌntyjo̱na ꞌo, na cwilaꞌjnaaⁿꞌna ꞌo, ndoꞌ na cwilꞌana na ticueeꞌ nꞌomna ꞌo ncꞌe na mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 23Manmeiiⁿꞌ tyotaꞌwiꞌ weloo naⁿꞌñeeⁿ profetas na tyoñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandyo xuee. Joꞌ chii cꞌomꞌyoꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ xuee na cwitjomꞌyoꞌ nawiꞌmeiⁿꞌ. Ee tꞌmaⁿ naya ꞌnaⁿꞌyoꞌ cwiwiwe cañoomꞌluee.

24’Sa̱a̱ nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndyoꞌ na quitꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ juu na tyandyoꞌ. Ee cweꞌ cantyjati jeꞌ na mañequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ lꞌue mꞌaⁿꞌyoꞌ.

25’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwicwaꞌjaacjoꞌyoꞌ jeꞌ. Ee nncueꞌntyjo̱ xuee na nncꞌomꞌyoꞌ chaꞌcwijom na ñejndoꞌyoꞌ.

’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na jeeⁿ neiⁿꞌyoꞌ jeꞌ. Ee nncueꞌntyjo̱ xuee na nntyueeꞌyoꞌ ndoꞌ nlaꞌxuaꞌyoꞌ na chjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

26’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na jeꞌ jndye nnꞌaⁿ cwitjeiiꞌyana ꞌo. Ee maluaaꞌ ñelꞌa weloo naⁿꞌñeeⁿ. Tyoluena ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿ joo profetas na cweꞌ tyonquioꞌnnꞌaⁿ joona.

Cꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ na jndoo jaa

(Mt. 5:38-48; 7:12)

27’Sa̱a̱ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwindyeꞌyoꞌ ñꞌoom na mañequiaya: Cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na jndoo ꞌo. Ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ na ya nnꞌaⁿndyoꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌom ꞌo. 28Cataⁿꞌyoꞌ na catioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na cwitueeꞌ ñꞌoom wiꞌ nacjoꞌyoꞌ. Ndoꞌ calaneiⁿꞌyoꞌ nnoom cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjnaaⁿꞌna ꞌo. 29ꞌÑeeⁿ na mmeiⁿꞌ ndaꞌ ntsmaⁿꞌ, mati cwiicheⁿ ntyja quiaaꞌ na mmeiⁿꞌ ndaꞌ. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ na nncwjiꞌ liaatco ꞌnaⁿꞌ, mati quiaaꞌ cotomꞌ na nncjaañꞌoom. 30Meiⁿꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na macaⁿ cwii ꞌnaⁿ njomꞌ, quiaaꞌ. Ndoꞌ xeⁿ tjañꞌoom tsꞌaⁿ ꞌnaⁿꞌ ndoꞌ tiñeꞌcatseilcweeⁿꞌeⁿ juunaꞌ, tintseincjooꞌndyuꞌ na calcweꞌnaꞌ. 31Chaꞌxjeⁿ na lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na calꞌa nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyoꞌ, majoꞌti calꞌaꞌ ꞌo ñꞌeⁿndye joona.

32’Xeⁿ mꞌaⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ cweꞌ tomti nnꞌaⁿ na mati wiꞌ nꞌom ꞌo, quia joꞌ ¿yuu waa na yaticheⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ? Ee nnꞌaⁿ na tyoolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaⁿna na wiꞌ nꞌomna ncꞌiaana na wiꞌ nꞌom joona. 33Xeⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ na ya nnꞌaⁿndyoꞌ cweꞌ tomti ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na mati cwilꞌa na ya nnꞌaⁿndyena ñꞌeⁿndyoꞌ, ¿yuu waa na jeeⁿ ya cwilꞌaꞌyoꞌ? Ee mati nnꞌaⁿ na cwilaꞌxmaⁿ jnaⁿ majoꞌti cwilꞌana. 34Ndoꞌ xeⁿ cwiteiꞌjndeiꞌyoꞌ ꞌnaⁿ nnꞌaⁿ na nquiuꞌyoꞌ na mati joo nnteiꞌjndeii ꞌo, quia joꞌ ¿yuu waa na yaticheⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ? Ee mati nnꞌaⁿ na cwilaꞌxmaⁿ jnaⁿ cwiteiꞌjndeiina ꞌnaⁿ nda̱a̱ ncꞌiaana ee manquiuna na nnjoom joꞌ. 35Sa̱a̱ ꞌo jeꞌ cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na jndoo ꞌo. Calꞌaꞌyoꞌ na ya nnꞌaⁿndyoꞌ ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Cateiꞌjndeiꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ, meiiⁿ ticantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌlcweꞌna. Quia joꞌ tꞌmaⁿ naya nndaꞌyoꞌ cañoomꞌluee. Ndoꞌ nlaxmaⁿꞌyoꞌ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ. Ee mati jom mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom meiiⁿ nnꞌaⁿ na lꞌo̱ meiiⁿ machꞌeeⁿ ya joona. Ndoꞌ wiꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ na wiꞌndye. 36Cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ nquii Tsotyeꞌyoꞌ mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.

Tintuꞌxa̱a̱ⁿya nnꞌaⁿ

(Mt. 7:1-5)

37Tintuꞌxeⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cweꞌ xjeⁿto ꞌo, cha meiⁿ tincuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. Tintioꞌyoꞌ nnꞌaⁿ lꞌo̱ nawiꞌ cha tintioom ꞌo lꞌo̱ nawiꞌ. Calaꞌtꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ cha mati nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom ꞌo. 38Quiaꞌyoꞌ na cateijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ, quia joꞌ mati nntoꞌñoomꞌyoꞌ na nnteijndeiinaꞌ ꞌo. Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom nñequiaaⁿ na nntoꞌñoomꞌyoꞌ cwii na canda̱a̱ꞌ tuꞌxeⁿnaꞌ. Joꞌ joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwii ꞌnaⁿ na teincwiiꞌnaꞌ, tyeⁿ tyꞌecuenaꞌ hasta tooꞌ wantyjo. Ee cantyjati xjeⁿ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, majoꞌti nntseilcweꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwii nnjoom nda̱a̱ꞌyoꞌ.

39Mati seineiⁿ Jesús nda̱a̱na cwii ñꞌoom na tjañoomꞌ, tsoom:

—¿Aa nnda̱a̱ nncjaañꞌoom tsaⁿnchjaaⁿꞌ cwiicheⁿ tyjenchjaaⁿꞌaⁿ? ¿Aa nchii wendyena nntiomnaꞌ tsꞌom tsueꞌtsjoom? 40Xocatsꞌaanaꞌ na tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ cwiluiitꞌmaⁿñetyeeⁿ, nchiiti tsꞌaⁿ na maꞌmo̱ⁿ nnoom. Sa̱a̱ quia na jnda̱ seiꞌnaaⁿꞌñꞌeeⁿ chaꞌtso na tꞌmo̱ⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom, quialjoꞌcheⁿ nntseijomnaꞌ jom chaꞌna tsꞌaⁿ na tꞌmo̱ⁿ nnoom.

41’¿Chiuu na jeeⁿ ndoꞌ jnda̱ na njom tsꞌomnnom xꞌiaꞌ, sa̱a̱ tiqueⁿꞌ cwenta tsꞌoom tscaaꞌ na njom tsꞌomnjomꞌ nncuꞌ? 42¿Chiuu na jeeⁿ ñeꞌcatseijndaaꞌndyuꞌ jnaaⁿꞌ xꞌiaꞌ? ¿Aa nntsuꞌyuꞌ nnoom: “Cwa ꞌu nnꞌaⁿya, quiaaꞌ na nncwjiiꞌa ntquiooꞌ jnda̱ na njom tsꞌomnjomꞌ”, sa̱a̱ manncuꞌ tiqueⁿꞌ cwenta tsꞌoom tscaaꞌ na njom tsꞌomnjomꞌ? ꞌU tsꞌaⁿ na macheꞌ na matseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ cha cantyꞌiaa nnꞌaⁿ, najndyee cwjiꞌ tsꞌoom tscaaꞌ na njom tsꞌomnjomꞌ nncuꞌ, quia joꞌ tquioꞌyaꞌ na nncwjiꞌ ntquiooꞌ jnda̱ tsꞌomnnom xꞌiaꞌ.

Ta̱a̱ꞌ tsꞌoom maꞌmo̱ⁿnaꞌ ljoꞌ tsꞌoom juunaꞌ

(Mt. 7:17-20; 12:34-35)

43’Ticwii cwii tsꞌoom na ya xocatsꞌaanaꞌ ta̱ na tisꞌa. Ndoꞌ tsꞌoom na tisꞌa meiⁿ xocatsꞌaanaꞌ ta̱ na ya. 44Ticwii cwii tsꞌoom, ta̱a̱ꞌnaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ ljoꞌ tsꞌoom juunaꞌ. Ee tijoom nntseicjoo tsꞌaⁿ ta̱ higo tsꞌoom nioom. Meiⁿ tijoom nntseicjoo tsꞌaⁿ ta̱uva cwii tsꞌo̱o̱ nioom. 45Maluaaꞌ matseijomnaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌna nꞌoom ntjom. Juu tsꞌaⁿ na ya tsꞌaⁿñe, machꞌeeⁿ yuu na ya, ee naquiiꞌ tsꞌoom cwinaⁿ na ya na matseitioom. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na wiꞌñe, machꞌeeⁿ yuu na tisꞌa, ee naquiiꞌ tsꞌoom cwinaⁿ nawiꞌ na matseitioom. Ticwii cwii tsꞌaⁿ cantyjati na matseitiuu naquiiꞌ tsꞌom, maxjeⁿ joꞌ matseineiⁿ.

We nnom tsiaⁿtsjo̱ꞌ

(Mt. 7:24-27)

46’¿Chiuu na cwinduꞌyoꞌ na Ta ja quia na cwiꞌmaⁿꞌyoꞌ ja ndoꞌ tiñeꞌcalacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ? 47Ticwii cwii tsꞌaⁿ na macwjeeꞌcañoom ja na mandii ñꞌoom na matsjo̱o̱ nmeiiⁿ, ndoꞌ matseicanda̱ joonaꞌ, mꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ chiuu matseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 48Matseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom cwii tsꞌaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌom na sꞌaa waaꞌ. Tyocaꞌñeeⁿ njoom, tyeⁿ tqueeⁿ tsiaⁿtsjo̱ꞌ cha jndeii wꞌaa. Quia na tyjeeꞌ jndaa, tco̱o̱naꞌ tyuaatcwii, jndeii tyocjaacameiiⁿꞌñenaꞌ ndaa wꞌaaꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ tîcatsꞌeiinaꞌ ee na tyeⁿ tjaluiinaꞌ nacjooꞌ tsiaⁿtsjo̱ꞌñeeⁿ. 49Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na cweꞌ mandii ñꞌoom na matsjo̱o̱ ndoꞌ titseicanda̱ joonaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwii tsꞌaⁿ na tijndo̱ꞌ tsꞌom na sꞌaa waaꞌ na cweꞌ jnaⁿtonaꞌ nomtyuaa. Tjaaꞌnaⁿ niaⁿljo̱ꞌ tuii. Quia na tyjeeꞌ jndaa ndoꞌ jndeii tyocjaacameiiⁿꞌñenaꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ, mantyja tmeiⁿꞌnaꞌ juunaꞌ. Ndoꞌ tꞌmaaⁿꞌ tsuu cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index