Search form

Lucas 6:35

35Sa̱a̱ ꞌo jeꞌ cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na jndoo ꞌo. Calꞌaꞌyoꞌ na ya nnꞌaⁿndyoꞌ ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Cateiꞌjndeiꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ, meiiⁿ ticantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌlcweꞌna. Quia joꞌ tꞌmaⁿ naya nndaꞌyoꞌ cañoomꞌluee. Ndoꞌ nlaxmaⁿꞌyoꞌ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ nandyeticheⁿ. Ee mati jom mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom meiiⁿ nnꞌaⁿ na lꞌo̱ meiiⁿ machꞌeeⁿ ya joona. Ndoꞌ wiꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ na wiꞌndye.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index