Search form

Lucas 6:42

42¿Chiuu na jeeⁿ ñeꞌcatseijndaaꞌndyuꞌ jnaaⁿꞌ xꞌiaꞌ? ¿Aa nntsuꞌyuꞌ nnoom: “Cwa ꞌu nnꞌaⁿya, quiaaꞌ na nncwjiiꞌa ntquiooꞌ jnda̱ na njom tsꞌomnjomꞌ”, sa̱a̱ manncuꞌ tiqueⁿꞌ cwenta tsꞌoom tscaaꞌ na njom tsꞌomnjomꞌ? ꞌU tsꞌaⁿ na macheꞌ na matseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ cha cantyꞌiaa nnꞌaⁿ, najndyee cwjiꞌ tsꞌoom tscaaꞌ na njom tsꞌomnjomꞌ nncuꞌ, quia joꞌ tquioꞌyaꞌ na nncwjiꞌ ntquiooꞌ jnda̱ tsꞌomnnom xꞌiaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index