Search form

Lucas 6:49

49Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na cweꞌ mandii ñꞌoom na matsjo̱o̱ ndoꞌ titseicanda̱ joonaꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwii tsꞌaⁿ na tijndo̱ꞌ tsꞌom na sꞌaa waaꞌ na cweꞌ jnaⁿtonaꞌ nomtyuaa. Tjaaꞌnaⁿ niaⁿljo̱ꞌ tuii. Quia na tyjeeꞌ jndaa ndoꞌ jndeii tyocjaacameiiⁿꞌñenaꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ, mantyja tmeiⁿꞌnaꞌ juunaꞌ. Ndoꞌ tꞌmaaⁿꞌ tsuu cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index