Search form

Lucas 7:20

20Ndoꞌ quia na jnda̱ tquieꞌcañom naⁿꞌñeeⁿ Jesús, jluena nnoom:

—Juan tsaⁿ na matseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ, jom jñoom jâ na mꞌaaⁿꞌ na cataꞌxꞌa̱a̱yâ njomꞌ: “¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ nquii na nncwjeeꞌcañoom tsjoomnancue, oo aa nncwindo̱o̱ꞌâ cwiicheⁿ?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index