Search form

Lucas 7:22

22Jnda̱ chii tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jñom Juan:

—Catsaꞌyoꞌ, calaꞌcandiiꞌyoꞌ Juan ljoꞌ na jnda̱ jndyeꞌyoꞌ, ndoꞌ na jnda̱ ntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ jndye nnꞌaⁿ nꞌmaaⁿ. Nnꞌaⁿ na nchjaaⁿ jnda̱ teitquioo. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na ntjeiⁿ ncꞌeeꞌ, jeꞌ ya cwiꞌoocaꞌ. Nnꞌaⁿ na cho tycu lepra, jeꞌ jnda̱ nꞌmaaⁿ. Nnꞌaⁿ na candaa, jeꞌ ya cwindye. Nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, jnda̱ cwitandoꞌnndaꞌ. Ndoꞌ ndyeñeeⁿꞌ jnda̱ macwindye ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index