Search form

Lucas 7:24

24Jnda̱ na tyꞌelcweeꞌ nnꞌaⁿ na jñom Juan, to̱ꞌ Jesús na matseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacañomꞌm cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juan. Matsoom:

—¿Chiuu waa saacantyꞌiaꞌyoꞌ na saꞌyoꞌ ndyuaa na tja nnꞌaⁿ cꞌoom yuu na tyomꞌaaⁿ Juan? ¿Aa ntyꞌiaꞌyoꞌ jom chaꞌcwijom cwii tsmaaⁿ na maleiñꞌoomñe jndye? Ntyjii nchii joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index