Search form

Lucas 7:27

27Ee waa ljeii na matseineiⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Matsonaꞌ:

Ja majño̱o̱ⁿñetya̱ya cwii moso ꞌnaⁿya na wjaajndyee cantyja na nncjaꞌ na wjaañꞌoom ñꞌoomya.

Jom nncwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaⁿꞌ cha nncꞌomcꞌeendye nnꞌaⁿ quia na nncueꞌcañoomꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index