Search form

Lucas 7:39

39Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ fariseo na tqueeⁿꞌñê Jesús na catseijomñe ñꞌeⁿñê, ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na luaaꞌ. Quia joꞌ seitioom naquiiꞌ tsꞌoom: “Tsaⁿmꞌaaⁿ, xeⁿ mayuuꞌ cwiluiiñê profeta, jnda̱ seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ꞌñeeⁿ yuscumꞌaaⁿꞌ na manquiuꞌ jom, ndoꞌ ljoꞌ mayaaⁿꞌ. Ee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ, tsꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌ mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ naⁿnom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index