Search form

Lucas 7:9

9Quia na jndii Jesús ñꞌoomwaaꞌ, jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Taqueeⁿ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ꞌoontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ, tsoom:

—Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿ cwii tsꞌaⁿ tyooljeiya quiiꞌntaaⁿ jaa nnꞌaⁿ Israel, na tꞌmaⁿ matseiyuꞌya tsꞌom chaꞌna tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index