Search form

Lucas 8:14

14Ndoꞌ lqueeⁿ na tquiaa yuu na tooꞌ ndaꞌ lꞌo̱o̱ nioom, mati nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ joona, jeeⁿ mꞌaⁿna ñꞌomtiuu chiuu na cwii ꞌoomꞌaⁿtina. Ñeꞌcuaa ꞌnaaⁿna, ndoꞌ ñeꞌcꞌomna cantyja na neiⁿnco tsjoomnancue. Joꞌ chii tjaaꞌnaⁿ cwii nnom na cwiwitquiooꞌ cantyja ꞌnaaⁿna na cwilaꞌñꞌoomꞌndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index