Search form

Lucas 8:16

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lámpara

(Mr. 4:21-25)

16Seineiⁿ Jesús cwiicheⁿ ñꞌoom na tjañoomꞌ. Tsoom nda̱a̱na:

—Tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nntseicwꞌaa lámpara jnda̱ chii nntseicoomꞌm juunaꞌ ñꞌeⁿ xuaa oo nncwjaaꞌñê juunaꞌ nacjeeꞌ jnduu. Maxjeⁿ nntseintyja tsꞌaⁿ juunaꞌ cha na xuee nntyꞌiaa nnꞌaⁿ na nncꞌooquieꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index