Search form

Lucas 8:45

45Quia joꞌ taxꞌe Jesús, tsoom:

—¿ꞌÑeeⁿ juu tyenquiuuꞌ ja?

Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jlue ticaliu. Ndoꞌ tso Pedro ñequio ncꞌiaaⁿꞌaⁿ:

—Ta, jndyendye nnꞌaⁿ jnda̱ seicantoꞌnaꞌ nacañomꞌ hasta manchjenaꞌ ꞌu cwilꞌana, ndoꞌ mawaxeꞌ: “¿ꞌÑeeⁿ juu tyenquiuuꞌ ja?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index