Search form

Lucas 9

Majñom Jesús nnꞌaⁿ canchooꞌwendye

(Mt. 10:5-15; Mr. 6:7-13)

1Quia jnda̱ seitjom Jesús canchooꞌwe nnꞌaⁿ na cwilajomndye ñꞌeⁿñê, tquiaaⁿ na calaꞌxmaⁿna najneiⁿ cha nnda̱a̱ nntjeiiꞌna naⁿjndii, ndoꞌ na nnda̱a̱ nlaꞌnꞌmaⁿna nnꞌaⁿ wii. 2Jñoom joona na cꞌoonquiana ñꞌoom cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na nlaꞌnꞌmaⁿna nnꞌaⁿwii. 3Tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿcwii tjaa ljoꞌ catsaañꞌomꞌyoꞌ na nleilꞌueeꞌndyoꞌ nato, meiⁿ tsꞌoomlꞌeii, meiⁿ ꞌnaⁿ na cwicañjom sꞌom, meiⁿ nantquie, meiⁿ tsjo̱ꞌñjeeⁿ, manda̱ liaa na cweeꞌyoꞌ. 4Meiⁿnquia wꞌaa yuu na nntsquieꞌyoꞌ, joꞌ caljooꞌndyoꞌ. Ndoꞌ majoꞌ nluiꞌyoꞌ na nntsaꞌtsaꞌtiꞌyoꞌ. 5Meiⁿnquia tsjoom na tiñeꞌcatoꞌñoom nnꞌaⁿ ꞌo, quia na cwicaluiꞌyoꞌ tsjoomꞌñeeⁿ, calaquiaꞌyoꞌ tsꞌojnda̱a̱ na chuuꞌ ncꞌeeꞌyoꞌ. Luaaꞌ nlꞌaꞌyoꞌ cha caluiꞌyuuꞌ nacjoo naⁿꞌñeeⁿ na tîcatoꞌñoomna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

6Quia joꞌ jluiꞌna, tyꞌena chaꞌtso njoom nchꞌu, tyoñeꞌquiana ñꞌoom chiuu na nluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ ndoꞌ tyolaꞌnꞌmaⁿna nnꞌaⁿ wii.

Tileicatseiꞌno̱ⁿꞌ Herodes cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

(Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29)

7Jndii Herodes, tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ gobiernom, chaꞌtso na tyochꞌee Jesús. Tꞌmaⁿ seiñꞌeeⁿꞌnaꞌ jom na tyolue ntꞌom nnꞌaⁿ na Juan jnda̱ wandoꞌnndaꞌ. 8Ntꞌom tyolue na Elías jnda̱ teitquiooꞌñenndaꞌ. Ndoꞌ ntꞌom tyolue na jnda̱ wandoꞌnndaꞌ cwii profeta na teiyo tyoñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 9Sa̱a̱ tso Herodes:

—Nnco̱ sa̱ꞌntjo̱ⁿ na catyjena xtyoꞌ Juan. Quia joꞌ ¿ꞌñeeⁿ luaaꞌ na teijndye ñꞌoom mandii cantyja ꞌnaaⁿꞌ?

Ndoꞌ tyojooꞌ tsꞌoom na nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ juu.

Tquiaa Jesús na tcwaꞌ ꞌom meiⁿ naⁿnom

(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Jn. 6:1-14)

10Jnda̱ na lcweeꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na canchooꞌwe tsꞌiaaⁿ na jñom Jesús joona, jlaꞌcandiina jom chaꞌtso na jnda̱ lꞌana. Quia joꞌ tjachom joona, tyꞌena cwii ntyja jo jnda̱a̱ nndyooꞌ tsjoom Betsaida. 11Quia na jliu nnꞌaⁿ na ljoꞌ, tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. Toꞌñoom joona ndoꞌ tyotseineiiⁿ nda̱a̱na cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ seinꞌmaaⁿ nnꞌaⁿ wii.

12Jnda̱ na jaamaaⁿ, tyꞌentyjaaꞌ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendye jom. Jluena:

—Cajñomꞌ nnꞌaⁿ na cꞌoona njoom nchꞌu oo jo ranchoo nnꞌaⁿ nmeiⁿꞌ ndiocheⁿ na nlꞌueena yuu nlquiena ndoꞌ cha nliuna na nlcwaꞌna, ee ñjaaⁿ tjaa chiuuya, tjaa ljoꞌ quiom.

13Sa̱a̱ matsoom nda̱a̱na:

—ꞌO quiaꞌyoꞌ na nlcwaꞌna.

Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—Macanda̱ ñeꞌom taⁿꞌ tyooꞌ ñequio we catscaa cwileiñꞌo̱o̱ⁿyâ. ¿Ljoꞌti nntso luaaꞌ? Macanda̱to xeⁿ tsaalajndaayâ nantquie na nlcwaꞌ chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ.

14Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ na cweꞌ tomti naⁿnom, chaꞌna ꞌom meiⁿndyena. Quia joꞌ tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ canchooꞌwe:

—Canduꞌyoꞌ nda̱a̱ naⁿmꞌaⁿꞌ na cwindyuaandyena xjeⁿ ntmaaⁿꞌ na wenꞌaaⁿ wenꞌaaⁿ nchooꞌ qui na cwii cwii tmaaⁿꞌ.

15Ndoꞌ lꞌana na ljoꞌ, teindyuaandye chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. 16Jnda̱ joꞌ toꞌñoom ꞌom taⁿꞌ tyooꞌ ñequio we catscaaꞌñeeⁿ. Jlunda̱a̱ñê cañoomꞌluee, tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ chii tyjeeⁿ joonaꞌ, tquiaaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ na catꞌoom naⁿꞌñeeⁿ joonaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye. 17Chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ tcwaꞌ tjacjoona. Ndoꞌ ꞌndiicheⁿnaꞌ na tîcandyue lcwaꞌna. Quia na jnda̱ jlaꞌtjomna joꞌ, tooꞌ canchooꞌwe tsquiee.

Macwjiꞌyuuꞌñe Pedro na Jesús cwiluiiñê Cristo

(Mt. 16:13-19; Mr. 8:27-29)

18Cwii xueeꞌñeeⁿ mꞌaaⁿndyo̱ Jesús cwii ntyja na matseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mañꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Taxꞌeeⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—¿ꞌÑeeⁿ juu cwilue nnꞌaⁿ na cwiluiindyo̱?

19Joona tꞌo̱o̱na nnoom:

—Ntꞌom nnꞌaⁿ cwilue ꞌu Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ cwilue ꞌu Elías. Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ cwilue na ꞌu cwii profeta na tyoñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandyo xuee na jnda̱ wandoꞌnndaꞌ.

20Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Ndoꞌ ꞌo jeꞌ, ¿ꞌñeeⁿ juu cwinduꞌyoꞌ na cwiluiindyo̱?

Tꞌo̱ Pedro, tsoom:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ nquii Cristo na jnaⁿꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Matseicandii Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 16:20-28; Mr. 8:30–9:1)

21Quia joꞌ sa̱ꞌntjoomtyeeⁿ na meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticaluena nnom na ljoꞌ. 22Matsoom:

—Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee maxjeⁿ tseixmaⁿya na jndye nawiꞌ catjo̱ⁿ. Nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye, ñequio ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés nncꞌomna na ticueeꞌ nꞌomna ja. Nlaꞌcueeꞌna ja, sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwaꞌndo̱ꞌxco̱.

23Jnda̱nquia tsoom nda̱a̱ chaꞌtsondyena:

—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌom na nncwꞌaaꞌñe ja, cwjiꞌñê cantyja na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya tsꞌoom nawiꞌ na matjoom ticwii xuee, ndoꞌ candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na matsꞌaa, meiiⁿ quio joꞌ cueeⁿꞌeⁿ. 24Ee meiⁿnquia tsꞌaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoꞌ na nntjom ncꞌe na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñê, majoꞌto joꞌ nntsuuñe. 25Quia joꞌ yuu waa jeꞌ na mateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ meiiⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue cuaanaꞌ na ꞌnaaⁿꞌaⁿ xeⁿ nntsuu añmaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ matseityuiiꞌñe cheⁿnqueⁿ. 26Ndoꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ na jnaaⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya ñequio ñꞌoom naya ꞌnaⁿya, ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee ncꞌo̱o̱ⁿya na jnaaⁿꞌa tsaⁿꞌñeeⁿ quia nndyo̱o̱nndaꞌa na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja, ñequio na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tsotya̱ ndoꞌ ñequio ángeles na ljuꞌndye. 27Sa̱a̱ mayuuꞌcheⁿ, nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, ntꞌom nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ ñjaaⁿ xocwjena hasta xeⁿ jnda̱ ntyꞌiaanda̱a̱na cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Seichuiiꞌnaꞌ Jesús

(Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8)

28Jnda̱a̱ chaꞌna ñeeⁿ xueendyo na seineiiⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ, tjawaaⁿ cwii ta na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tjañꞌoom Pedro ñequio Juan ñꞌeⁿ Jacobo. 29Ndoꞌ yocheⁿ na matseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, seichuiiꞌnaꞌ nnoom. Ndoꞌ sꞌaanaꞌ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ canchiiꞌ liaⁿꞌaⁿ, jndaꞌjom macoꞌnaꞌ luiꞌ. 30Ndoꞌ teitquiooꞌndye we naⁿnom na cwilaꞌneiⁿ ñꞌeⁿñê, Moisés ñꞌeⁿ Elías joꞌ. 31Seixueeñenaꞌ ndiocheⁿ nacañoomna, ndoꞌ jlaꞌneiⁿna ñꞌeⁿñê cantyja na nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ jom quia na nncjaⁿ Jerusalén. 32Ndoꞌ Pedro, jeeⁿ seijaaꞌñe tsaⁿtsjom nacjoomꞌm ñequio nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê sa̱a̱ jnda̱a̱ lꞌana na tîcandana. Joꞌ chii ntyꞌiaana nacaxuee na matseixmaⁿ Jesús ndoꞌ ntyꞌiaa nda̱a̱na we naⁿnomꞌñeeⁿ na teitquiooꞌndye ñꞌeⁿñê. 33Juu xjeⁿ na cwito̱ⁿꞌndye naⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ Jesús, tso Pedro nnoom:

—Ta, jeeⁿ ya na mꞌaaⁿyâ ñjaaⁿ. Cwa nlꞌaayâ ndyee xquieꞌncwaⁿꞌ, cwii cwentaꞌ ꞌu, cwii cwentaaꞌ Moisés ndoꞌ cwii cwentaaꞌ Elías.

Sa̱a̱ ticatseiꞌno̱ⁿꞌ Pedro ljoꞌ na tsoom. 34Yocheⁿ na matseineiiⁿ na ljoꞌ, jndyocue cwii nchquiu na seicata̱ꞌnaꞌ joona. Ndoꞌ jeeⁿ nioom tyuena na tjaaꞌñenaꞌ joona naquiiꞌ nchquiuꞌñeeⁿ. 35Ndoꞌ teicꞌuaa jndyeeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nchquiuꞌñeeⁿ, matso:

—Luaañe Jndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Candyeꞌyoꞌ ñꞌoom ꞌñom.

36Jnda̱ na teicheⁿ na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jliuna ñenquii Jesús cwii mꞌaaⁿ. Ndoꞌ xuee na cwityomꞌaⁿtina, meiⁿcwii tsꞌaⁿ tîcaluena nnom chiuu waa na ntyꞌiaana.

Seinꞌmaⁿ Jesús tyochjoo

(Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29)

37Cwiicheⁿ xuee quia na jnda̱ tquiocuena sjo̱ꞌñeeⁿ, tjacatjomñe cwii tmaaⁿꞌ tꞌmaⁿ nnꞌaⁿ joona. 38Naquiiꞌ tmaaⁿꞌñeeⁿ seixuaa cwii tsꞌaⁿ, tso:

—Ta, matsꞌaaya tyꞌoo njomꞌ na cantyꞌiaꞌ ljoꞌ matjom tiꞌjndaaya, ee ñenqueⁿ tuiiñê. 39Luaa matjoom, matꞌuii jndyetia jom, ndoꞌ machꞌee na jndeii matseixuaⁿ. Cwiteiñê ndoꞌ cwicaluiꞌ chomꞌ ꞌñom. Ncꞌuaaꞌ maꞌndii jom xeⁿ jnda̱ seityꞌuiiñe jom. 40Ndoꞌ jnda̱ seityꞌoondyo̱ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyuꞌ na catjeiiꞌna jndyetia sa̱a̱ tîcanda̱a̱ lꞌana.

41Tꞌo̱ Jesús, matsoom:

—ꞌO nnꞌaⁿ na tiñeꞌcalaꞌyuꞌyoꞌ ndoꞌ quieꞌ nꞌomꞌyoꞌ, hasta cwanti yo na macaⁿnaꞌ na cꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ ndoꞌ na matseiquii tsꞌo̱o̱ⁿya quiondyoꞌ.

Jnda̱ joꞌ tsoom nnom tsotye tyochjooꞌñeeⁿ:

—Candyoꞌñꞌoomꞌ tiꞌjndaꞌ ñjaaⁿ.

42Ndoꞌ yocheⁿ na mandyotseicandyooꞌñe tyochjoo, seiquioo tsaⁿjndii jom ndoꞌ sꞌaa na jndeii tyoteiñê. Sa̱a̱ seitiaꞌ Jesús tsaⁿjndii. Seinꞌmaaⁿ tyochjoo jnda̱ chii tquiaaⁿ juu nnom tsotye. 43Chaꞌtso nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna cantyja na tꞌmaⁿ najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 17:22-23; Mr. 9:30-32)

Ndoꞌ ncueeꞌñeeⁿ jndyendye nnꞌaⁿ jeeⁿ tyojaaweeꞌ nꞌomna chaꞌtso na tyochꞌee Jesús. Ndoꞌ seineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaⁿ. 44Tsoom:

—Quiandyoꞌ na cjo̱ ñꞌoommeiiⁿ nꞌom luaꞌquiꞌyoꞌ. Ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee maxjeⁿ nñequiaa tsꞌaⁿ cwenta ja luee nnꞌaⁿ.

45Sa̱a̱ joona tîcalaꞌno̱ⁿꞌna ñꞌoommeiⁿꞌ ee seicuꞌna na nliuna joonaꞌ. Ndoꞌ nquiaana na nntaꞌxꞌeena ꞌñom chiuu maꞌmo̱ⁿnaꞌ.

¿ꞌÑeeⁿ tꞌmaⁿti cwiluiiñe?

(Mt. 18:1-5; Mr. 9:33-37)

46Joo nnꞌaⁿ canchooꞌwe tyolaꞌñꞌeeⁿꞌ ndyueena ꞌñeeⁿ cwii joona nncꞌoom na tꞌmaⁿti nntseixmaⁿ. 47Jnda̱ na seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús chiuu waa na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna, quia joꞌ toꞌñoom cwii yucachjoo, tqueeⁿ juu nacañomꞌm. 48Tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿnquia tsꞌaⁿ na macoꞌñom yucachjoomꞌaaⁿ ncꞌe xueya, ja macoꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ na macoꞌñom ja, mati macoꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ nquii na jñom ja. Ncꞌe na luaaꞌ, tsꞌaⁿ na cjeti cwiluiiñe quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiitꞌmaⁿñetyeeⁿ.

Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿya

(Mr. 9:38-40)

49Quia joꞌ tꞌo̱ Juan, tsoom:

—Ta, ntyꞌiaayâ cwii tsꞌaⁿ na macwjiꞌ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ñequio xueꞌ. Ndoꞌ lꞌuuyâ nnoom ticwanaaⁿ ee nchii ñꞌeⁿ jaa matseijomñê.

50Sa̱a̱ Jesús tsoom nnom:

—Tinduꞌyoꞌ na ticwanaaⁿ ee juu tsꞌaⁿ na ticꞌoom nacjooya, maxjeⁿ matseijomñê ñꞌeⁿndyo̱ jaa.

Matseitiaꞌ Jesús Jacobo ñꞌeⁿ Juan

51Quia na jnda̱ jaaweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncoꞌñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom cañoomꞌluee, quia joꞌ ñeꞌcwii seijndaaꞌñê na wjaⁿ Jerusalén. 52Ndoꞌ jñomjñeeⁿ nnꞌaⁿ na cꞌoo cwii tsjoom chjoo, tsjoom nnꞌaⁿ samaritanos. Tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ na nlaꞌjndaaꞌndyena cantyja na nncueeꞌcañoom ñequio nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. 53Sa̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ ticalꞌue nꞌomna na nljooꞌñê tsjoomna ee jlaꞌno̱ⁿꞌna na Jerusalén wjaⁿ. 54Quia joꞌ we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoomꞌm, Jacobo ñꞌeⁿ Juan, quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ, jluena:

—Aa ndiꞌ Ta, ¿aa nncwancueꞌ na nlꞌaayâ chaꞌna sꞌaa Elías? Nntaaⁿyâ na quioo chom na nnaⁿ cañoomꞌluee nacjoo naⁿmꞌaⁿꞌ cha nntseicwjeenaꞌ joona.

55Sa̱a̱ jom taqueeⁿ, seitiaaⁿꞌaⁿ joona, tsoom:

—ꞌO ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ cwii nnom cwilaxmaⁿꞌyoꞌ. 56Ee ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee tîcandyo̱o̱ na nncwjiiꞌa na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. Ja jndyo̱o̱ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ joona.

Mana tyꞌetyꞌetina cwiicheⁿ tsjoom chjoo.

Nnꞌaⁿ na ñeꞌcalajomndyena ñꞌeⁿ Jesús

(Mt. 8:19-22)

57Yocheⁿ na ñjomndyena nato, tso cwii tsꞌaⁿ nnoom:

—Ta, ja nntseijomndyo̱ ñꞌeⁿndyuꞌ meiⁿyuucheⁿ na wjaꞌ.

58Tꞌo̱ Jesús nnom, tsoom:

—Candye majndaaꞌ lueꞌlꞌaayoꞌ, ndoꞌ cantsaa majndaaꞌ cantquiaayoꞌ, sa̱a̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, meiⁿ yuu na nncwajndya̱, tijndaaꞌ.

59Ndoꞌ tsoom nnom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ:

—Candyotseijomndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

Sa̱a̱ tso tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—Jeeⁿ sa ꞌu Ta, quiaaꞌ na wanaaⁿ na catyꞌiujndya̱a̱ tsotya̱, quia joꞌ yuuꞌ jeꞌ, nñꞌa̱ⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ.

60Ndoꞌ tso Jesús nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Caꞌndiiꞌ nmeiⁿꞌ. Mꞌaⁿ ntꞌom nnꞌaⁿ na ticataꞌndoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, laꞌxmaⁿna chaꞌcwijom lꞌoo. Joona catyꞌiuundye ntyjeena. Sa̱a̱ ꞌu cjaꞌquiaaꞌ ñꞌoom cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ.

61Tso cwiicheⁿ tsꞌaⁿ nnoom:

—Ta, nntseijomndyo̱ ñꞌeⁿndyuꞌ, sa̱a̱ quiaaꞌ ñꞌomꞌ na jo̱cwaⁿjndya̱a̱ nnꞌaⁿ wꞌaya na majo̱.

62Tꞌo̱ Jesús nnom, matsoom:

—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na mato̱ꞌ na matseijomñe ñꞌeⁿndyo̱, a̱a̱ tixcweeꞌ tsꞌom, ñenquiiꞌcheⁿ ñjom tsꞌom cantyja na jnda̱ ꞌndii, matseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na matꞌuii tsꞌoomsnda sa̱a̱ mawaqueⁿxeⁿꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ ticatsonaꞌ na nncjaaquieeꞌñe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index