Search form

Lucas 9:23

23Jnda̱nquia tsoom nda̱a̱ chaꞌtsondyena:

—Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na lꞌue tsꞌom na nncwꞌaaꞌñe ja, cwjiꞌñê cantyja na matseitiuu nqueⁿ. Caljoya tsꞌoom nawiꞌ na matjoom ticwii xuee, ndoꞌ candyontyjo̱o̱ⁿ cantyja na matsꞌaa, meiiⁿ quio joꞌ cueeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index