Search form

Lucas 9:24

24Ee meiⁿnquia tsꞌaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoꞌ na nntjom ncꞌe na mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na malꞌueeꞌñe cheⁿnquii chiuu nluiꞌnꞌmaaⁿñê, majoꞌto joꞌ nntsuuñe.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index