Search form

Lucas 9:26

26Ndoꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ na jnaaⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya ñequio ñꞌoom naya ꞌnaⁿya, ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee ncꞌo̱o̱ⁿya na jnaaⁿꞌa tsaⁿꞌñeeⁿ quia nndyo̱o̱nndaꞌa na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja, ñequio na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tsotya̱ ndoꞌ ñequio ángeles na ljuꞌndye.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index