Search form

Lucas 9:43

43Chaꞌtso nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna cantyja na tꞌmaⁿ najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 17:22-23; Mr. 9:30-32)

Ndoꞌ ncueeꞌñeeⁿ jndyendye nnꞌaⁿ jeeⁿ tyojaaweeꞌ nꞌomna chaꞌtso na tyochꞌee Jesús. Ndoꞌ seineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoom na mañequiaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index