Search form

Lucas 9:48

48Tsoom nda̱a̱na:

—Meiⁿnquia tsꞌaⁿ na macoꞌñom yucachjoomꞌaaⁿ ncꞌe xueya, ja macoꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ na macoꞌñom ja, mati macoꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ nquii na jñom ja. Ncꞌe na luaaꞌ, tsꞌaⁿ na cjeti cwiluiiñe quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ cwiluiitꞌmaⁿñetyeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index