Search form

Lucas 9:54

54Quia joꞌ we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoomꞌm, Jacobo ñꞌeⁿ Juan, quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ, jluena:

—Aa ndiꞌ Ta, ¿aa nncwancueꞌ na nlꞌaayâ chaꞌna sꞌaa Elías? Nntaaⁿyâ na quioo chom na nnaⁿ cañoomꞌluee nacjoo naⁿmꞌaⁿꞌ cha nntseicwjeenaꞌ joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index