Search form

Marcos 1

Tyoñequiaa Juan ñꞌoom ndyuaa na tjaa nnꞌaⁿ cꞌom

(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

1Luaa waa na jnaⁿ ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

2Jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seiljeii profeta Isaías, matsonaꞌ:

Majño̱o̱ⁿñetya̱ya cwii moso ꞌnaⁿya na wjaajndyee jo njomꞌ. Jom nncwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaⁿꞌ,

cha mamꞌaⁿcꞌeendye nnꞌaⁿ quia na nncueꞌcañoomꞌ.

3Jom tsꞌaⁿ na jndeii matseineiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom.

Matsoom: “Calajndaaꞌndyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwii nato na juu joꞌ nndyocwjeeꞌcañoom nquii na nntsa̱ꞌntjom ꞌo.

Cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwilayo̱ꞌyoꞌ nato na nñoom.”

4Ñꞌoommeiⁿꞌ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ quia na to̱ꞌ Juan na tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom na calcweꞌ nꞌomna jnaaⁿna cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona ndoꞌ nleitsꞌoomndyena. 5Jndye nnꞌaⁿ tyꞌe na mꞌaaⁿ na jnaⁿna chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ñequio tsjoom Jerusalén. Jnda̱ na lcweꞌ nꞌomna jnaaⁿna, seitsꞌoomñê joona tsꞌom jndaa Jordán.

6Juanꞌñeeⁿ tyocweⁿ liaa na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sooꞌ camello. Chiꞌtyeⁿ xcweeⁿꞌeⁿ cwii tjaⁿ. Tyocwaaⁿꞌaⁿ calcaa ntyueꞌ ndoꞌ tyoꞌom tsiomꞌ jnda̱a̱. 7Luaa ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, tyotsoom:

—Mandyontyjo̱ nqueⁿ na tꞌmaⁿti tseixmaaⁿ, nchiiti ja. Ticatseixmaⁿya na cweꞌ ja nndiꞌntjo̱ⁿya nnoom na nntseicanaⁿꞌa lcoomꞌm. 8Ja matseitsꞌoomndyo̱ ꞌo ñequio ndaatioo, sa̱a̱ nqueⁿ nntseitsꞌoomñê ꞌo ñequio Espíritu Santo.

Na teitsꞌoomñe Jesús

(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)

9Tiempoꞌñeeⁿ jnaⁿ Jesús tsjoom Nazaret, tsꞌo̱ndaa Galilea. Tyjeꞌcañoom Juan ndyuaa yuu na tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. Ndoꞌ seitsꞌoomñe Juan jom tsꞌom jndaa Jordán. 10Quia na jlueeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ ndaa mantyjacheⁿ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na seicanaaⁿñenaꞌ tsjo̱ꞌluee. Jndyocue Espíritu Santo chaꞌcwijom catuꞌ. Jndyocaljo nacjoomꞌm. 11Ndoꞌ teicꞌuaa na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cañoomꞌluee. Matso:

—ꞌU cwiluiindyuꞌ Jndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Cantyja ꞌnaⁿꞌ ꞌu ñequiiꞌcheⁿ mañequiaanaꞌ na neiⁿya.

Ñeꞌqueⁿ tsaⁿjndii xjeⁿ Jesús

(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)

12Ndoꞌ mantyjacheⁿ tjañꞌoom Espíritu Santo Jesús cwiicheⁿ ntyja yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. 13Joꞌ ljooꞌñê wenꞌaaⁿ xuee. Tyoqueⁿñe tsaⁿjndii na nlqueⁿ xjeⁿ jom. Mati tyomꞌaaⁿ Jesús quiiꞌntaaⁿ quiooꞌ wjee. Ndoꞌ tquieꞌcañom ángeles na tyondyeꞌntjomna nnoom.

Mato̱ꞌ Jesús tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea

(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)

14Jnda̱ na tjuꞌ Herodes Juan wꞌaancjo, quia joꞌ tja Jesús tsꞌo̱ndaa Galilea. Joꞌ joꞌ tyoñequiaaⁿ ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 15Tyotsoom:

—Jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nñeꞌquiandyoꞌ na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. Calayuꞌyoꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

Maꞌmaⁿ Jesús ñequiee nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌ calcaa

(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)

16Yocheⁿ na mawinom Jesús ꞌndyoo ndaaluee Galilea, ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Simón ñequio tyjee tsaⁿꞌñeeⁿ Andrés. Cwitueeꞌna tsquiꞌ ꞌnaaⁿna tsꞌom ndaaluee ee joona tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿna na cwitjeiiꞌna calcaa. 17Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Quioꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ndoꞌ ja nntsꞌaa na nlatjomꞌyoꞌ nnꞌaⁿ tachii cweꞌ calcaa.

18Joona mañoomꞌ ꞌndyena lquiꞌ ꞌnaaⁿna. Tyꞌena ñꞌeⁿñê.

19Tjatjatyeeⁿ chjoowiꞌ ꞌndyoo ndaaluee. Tueeꞌcañoom Jacobo ñꞌeⁿ tyjee tsaⁿꞌñeeⁿ na jndyu Juan. Joona ntseinda Zebedeo. Mꞌaⁿna tsꞌom wꞌaandaa, cwilaꞌyo̱na lquiꞌtsaⁿ ꞌnaaⁿna. 20Mantyja tqueeⁿꞌñê joona, quia joꞌ ꞌndyena tsotyena Zebedeo tsꞌom wꞌaandaa ñequio naⁿntjoomꞌm. Tyꞌena ñequio Jesús.

Tsaⁿ na tyoleiñꞌoom jndyetia

(Lc. 4:31-37)

21Tyꞌena tquiena tsjoom Capernaum. Quia na tueꞌntyjo̱ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos quia joꞌ tjaquieeꞌ Jesús naquiiꞌ watsꞌom. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. 22Ndoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Tꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱na na waa najndeii na matseixmaaⁿ, ee ñꞌoom na tyoꞌmo̱o̱ⁿ cajndatinaꞌ, nchii cweꞌ chaꞌna ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom chiuu tꞌmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 23Ndoꞌ naquiiꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ tyjeꞌcañoom cwii tsꞌaⁿ na maleiñꞌoom jndyetia juu. Jndeii tyotseixuaa tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom ndyuee jndyetiaꞌñeeⁿ.

24Tsoom nnom Jesús:

—¿Ljoꞌ lꞌue tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyô̱ jâ, ꞌu Jesús na jnaⁿꞌ Nazaret? ¿Aa jndyoꞌ na jndyoꞌtseiꞌtyuiꞌ na laxmaaⁿyâ najnda̱a̱yâ? Jâ macwitajnaaⁿꞌâ ꞌñeeⁿ cwiluiindyuꞌ. Nncuꞌ cwiluiindyuꞌ na ljuꞌ tsꞌomꞌ na jnaⁿꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

25Quia joꞌ seitiaꞌ Jesús jndyetiaꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Catseicheⁿꞌ. Caluiꞌ naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

26Ndoꞌ sꞌaa jndyetiaꞌñeeⁿ na seicantyeeⁿñe tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ tyoteiñe. Sꞌaaⁿ na seixuaa jndeii, jnda̱ joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ. 27Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ tuii jeeⁿ tyuena. Tyotaꞌxꞌeena nda̱a̱ ncꞌiaana, tyoluena:

—¿Ljoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na luaaꞌ tuii? Cwa cwii ñꞌoom xco cwindya̱a̱ya jeꞌ. Ee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ waa najneiⁿ na matsa̱ꞌntjoom meiⁿ jndyetia ndoꞌ cwilaꞌcanda̱na ñꞌoom na matsoom.

28Mañoomꞌ tꞌom ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Galilea.

Seinꞌmaⁿ Jesús sta̱xeeⁿꞌ Simón Pedro

(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)

29Ndoꞌ jnda̱ na jluiꞌna watsꞌom, tyꞌena waaꞌ Simón ñꞌeⁿ Andrés, ndi ñꞌeⁿ Jacobo ñꞌeⁿ Juan. 30Tquiena. Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ sta̱xeeⁿꞌ Simón. Waa cjooꞌ jnduu na matseiconaꞌ juu. Mañoomꞌ jlaꞌcandii nnꞌaⁿ Jesús na wiiꞌ yuscuꞌñeeⁿ. 31Quia joꞌ tjantyjaaꞌ Jesús tsaⁿꞌñeeⁿ, tꞌueeⁿ tsꞌo̱, seiweeⁿ juu. Mañoomꞌ ntquiuuñe na matseiconaꞌ juu. Mana to̱ꞌ na mandintjom nda̱a̱na.

Seinꞌmaⁿ Jesús jndye nnꞌaⁿwii

(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)

32Majuu tmaaⁿꞌñeeⁿ jnda̱ na tjacue ñeꞌquioomꞌ, tquieꞌcho nnꞌaⁿ nnꞌaⁿwii ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na maleichuu jndyetia na mꞌaaⁿ Jesús. 33Manndyo ndyuendye nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ na tquiena na cweꞌ ꞌndyootsꞌa wꞌaaꞌñeeⁿ. 34Xjeⁿꞌñeeⁿ seinꞌmaaⁿ jndye nnꞌaⁿwii chaꞌtso nnom ntycu na cwitjoomna. Mati jndye jndyetia tjeiiⁿꞌeⁿ naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Meiⁿ tînquiaaⁿ na nlaꞌneiⁿ jndyetiaꞌñeeⁿ meiⁿcwii ñꞌoom ee ticalꞌue tsꞌoom na nndye nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ee jndyetiaꞌñeeⁿ manquiuna ꞌñeeⁿ cwiluiiñê.

Jesús mañequiaaⁿ ñꞌoom tsꞌo̱ndaa Galilea

(Lc. 4:42-44)

35Teincoo cwiicheⁿ xuee ndicwaⁿ jaaⁿcheⁿ teicantyjaaⁿ, tjaaⁿ cwii joo yuu na ñenqueⁿ. Joꞌ joꞌ tyotseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 36Ndoꞌ Simón ñequio ncꞌiaaⁿꞌaⁿ tyꞌentyjo̱na naxeⁿꞌ Jesús na cwilꞌueena jom. 37Jnda̱ na jliuna jom, jluena nnoom:

—Jndye nnꞌaⁿ jeeⁿ cwilꞌuee ꞌu.

38Tsoom nda̱a̱na:

—Cjaaya ntꞌomcheⁿ njoom na nndyooꞌ cha mati joꞌ nñequiaya ñꞌoom naya na nndye nnꞌaⁿ. Ee maxjeⁿ tsꞌiaaⁿwaaꞌ na qui na jndyo̱o̱ya.

39Quia joꞌ tyomanoom chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Galilea. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom naya naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ cwii cwii joo. Ndoꞌ tyocwjeeⁿꞌeⁿ jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ.

Seinꞌmaⁿ Jesús tsꞌaⁿ na chuu tycu lepra

(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)

40Tyjeeꞌcañoom cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús na chuu tycu lepra. Tcoꞌxtye jo nnoom, sꞌaa tyꞌoo, tso:

—Ta, ntyjii ꞌu nnda̱a̱ nntseinꞌmaⁿꞌ ja, xeⁿ wajnaⁿꞌ na matyꞌiomnaꞌ.

41Jesús tꞌoom na wiꞌ tsꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ. Seilioom tsꞌo̱o̱ⁿ, tyeⁿnquioomꞌm juu. Tsoom nnom:

—Maxjeⁿ matyꞌiomnaꞌ na ljoꞌ. Canꞌmaⁿꞌ.

42Mantyja tsu tycu lepra. Mana ljuuꞌ tjaaⁿꞌaⁿ chaꞌwaañê. 43Jnda̱ joꞌ jñom Jesús tsaⁿꞌñeeⁿ, tyeⁿ ñꞌoom tsoom nnom:

44—Meiⁿcwii ñꞌoom ticatsuꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ chiuu tuii na nꞌmaⁿꞌ. Sa̱a̱ cjaꞌ, cjaꞌtseicaꞌmo̱ⁿndyuꞌ nnom tyee. Ndoꞌ quiaaꞌ quiooꞌ nnoom na matseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na tyotsa̱ꞌntjom Moisés. Ee laaꞌtiꞌ nncwjiꞌyuuꞌñenaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ nꞌmaⁿꞌ.

45Sa̱a̱ quia na tja tsaⁿꞌñeeⁿ, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ, tyotsoñꞌeeⁿ chiuu waa na nꞌmaaⁿ. Joꞌ chii mañoomꞌ tꞌom ñꞌoom ndiocheⁿ. Cweꞌ joꞌ seicuꞌnaꞌ na nncjaaquieeꞌ Jesús meiⁿnquia tsjoom ee jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ nncꞌoontyjaaꞌna xeⁿ nliuna jom. Joꞌ chii ljooꞌñê yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom ndoꞌ tquieꞌcañom nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ na jndye joo jnaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index