Search form

Marcos 1:27

27Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ tuii jeeⁿ tyuena. Tyotaꞌxꞌeena nda̱a̱ ncꞌiaana, tyoluena:

—¿Ljoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na luaaꞌ tuii? Cwa cwii ñꞌoom xco cwindya̱a̱ya jeꞌ. Ee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ waa najneiⁿ na matsa̱ꞌntjoom meiⁿ jndyetia ndoꞌ cwilaꞌcanda̱na ñꞌoom na matsoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index