Search form

Marcos 1:4

4Ñꞌoommeiⁿꞌ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ quia na to̱ꞌ Juan na tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom na calcweꞌ nꞌomna jnaaⁿna cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona ndoꞌ nleitsꞌoomndyena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index