Search form

Marcos 1:45

45Sa̱a̱ quia na tja tsaⁿꞌñeeⁿ, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ, tyotsoñꞌeeⁿ chiuu waa na nꞌmaaⁿ. Joꞌ chii mañoomꞌ tꞌom ñꞌoom ndiocheⁿ. Cweꞌ joꞌ seicuꞌnaꞌ na nncjaaquieeꞌ Jesús meiⁿnquia tsjoom ee jeeⁿ jndye nnꞌaⁿ nncꞌoontyjaaꞌna xeⁿ nliuna jom. Joꞌ chii ljooꞌñê yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom ndoꞌ tquieꞌcañom nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ na jndye joo jnaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index