Search form

Marcos 10

Tintseityuiiꞌ tsꞌaⁿ ljeii na tocoom

(Mt. 19:1-12; Lc. 16:18)

1Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ jnaⁿ Jesús Capernaum, tjaaⁿ, tueⁿꞌeⁿ tsꞌo̱ndaa Judea. Teinoom cwiicheⁿ nantyjaaꞌ jndaa Jordán. Tjomndyenndaꞌ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ yuu na mꞌaaⁿ. Quia joꞌ tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na chaꞌxjeⁿ na quichꞌeeⁿ. 2Majuu xjeⁿꞌñeeⁿ tquieꞌcañom nnꞌaⁿ fariseos na mꞌaaⁿ na ñeꞌcalꞌana xjeⁿ jom. Taꞌxꞌeena nnoom:

—¿Aa matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tsaⁿsꞌa nntseityueeⁿꞌeⁿ ljeii na tocoom ñꞌeⁿ scoomꞌm?

3Jom tꞌo̱o̱ⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—Juu ñꞌoom na tqueⁿ Moisés, ¿ljoꞌ matsonaꞌ na calꞌaꞌyoꞌ?

4Quia joꞌ jluena:

—Moisés tquiaaⁿ na wanaaⁿ na nntyuiiꞌ ljeii na toco tsaⁿsꞌa ñequio scoomꞌm. Ndoꞌ tsaⁿscu nncoꞌñoom cwiicheⁿ ljeii na matsonaꞌ na macanda̱ cwito̱ⁿꞌndyena ñꞌeⁿ saaⁿꞌaⁿ.

5Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Cweꞌ ee na ꞌo jeeⁿ quieꞌ nꞌomꞌyoꞌ, joꞌ na seiljeii Moisés ñꞌoomwaaꞌ. 6Sa̱a̱ cantyjati xuee na to̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tqueeⁿ chaꞌtso, sꞌaaⁿ tsaⁿsꞌa ñꞌeⁿ tsaⁿscu. 7Ndoꞌ tsoom: “Macweꞌ joꞌ na nꞌndii tsaⁿsꞌa tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ, cha tyeⁿ nncꞌoom ñꞌeⁿ scoomꞌm, 8ndoꞌ wendyena ñeꞌcwii seiꞌ nlaꞌxmaⁿna.” Joꞌ chii meiiⁿ na we tsꞌaⁿ ñejlaꞌxmaⁿna sa̱a̱ jeꞌ ñecwii tsꞌaⁿ cwiluiindyena. 9Ndoꞌ ncꞌe na luaaꞌ, seijndaaꞌñe nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ñecwii tsꞌaⁿ cwiluiindyena, joꞌ chii ticatsonaꞌ na cweꞌ tsꞌaⁿ nntseityuiiꞌ na luaaꞌ cwiluiindyena.

10Ndoꞌ quia na tquienndaꞌna na waa wꞌaa, nquiee nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús jlaꞌlcwiiꞌndyenndaꞌna juu ñꞌoomwaaꞌ. 11Tsoom nda̱a̱na:

—ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nntseityuiiꞌ ljeii na toco ñꞌeⁿ scuuꞌ ndoꞌ nncoco ñꞌeⁿ cwiicheⁿ yuscu, tsaⁿꞌñeeⁿ waa jnaaⁿꞌ nnom scuuꞌ ncꞌe na matsonaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cweꞌ mꞌaaⁿya ñequio cwiicheⁿ yuscu. 12Ndoꞌ mati xeⁿ mꞌaaⁿ cwii yuscu na nntseityuiiꞌ ljeii na toco ñꞌeⁿ saaꞌ ndoꞌ nncoco ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsaⁿsꞌa, majoꞌti matseijndaaꞌñenaꞌ na waa jnaaⁿꞌ na mꞌaaⁿ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsaⁿsꞌa.

Matioꞌnaaⁿñe Jesús yocanchꞌu

(Mt. 19:13-15; Lc. 18:15-17)

13Ndoꞌ tyonquiocho ntꞌom nnꞌaⁿ yocanchꞌu na mꞌaaⁿ Jesús na catioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjoona. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê jlaꞌtiaꞌna nnꞌaⁿ na tquiocho yocanchꞌuꞌñeeⁿ. 14Quia ntyꞌiaaꞌ Jesús na ljoꞌ cwilꞌana, seiliooꞌñê ñꞌeⁿndyena. Tsoom nda̱a̱na:

—Caꞌndyeꞌyoꞌ na quiontyjaaꞌ yocanchꞌumꞌaⁿꞌ ja. Tilacuꞌyoꞌ joona, ee yuu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom macanda̱ nncꞌooquieeꞌndye nnꞌaⁿ na ntyjaandye ja chaꞌna cwilꞌa yocanchꞌu. 15Ñꞌoom na mayuuꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ntyjaañe Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌna ntyjaandye yocanchꞌu ja, ndoꞌ mañequiaañe na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu, tsaⁿꞌñeeⁿ nnda̱a̱ nncjaaquieeꞌñê cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

16Quia joꞌ toꞌñoom yocanchꞌuꞌñeeⁿ naquiiꞌ lꞌo̱o̱ⁿ. Tioom lꞌo̱o̱ⁿ nacjoona na tioꞌnaaⁿñê joona.

Matseineiⁿ tsaⁿtya ñꞌeⁿ Jesús

(Mt. 19:16-30; Lc. 18:18-30)

17Tjatjati Jesús nato. Ndoꞌ cwii tsaⁿsꞌa maleinom na jndyontyjaaꞌ jom. Jndyocoꞌ xtye jo nnoom. Tso:

—ꞌU Maestro na ya tsꞌaⁿndyuꞌ, ¿ljoꞌ macaⁿnaꞌ na catsꞌaa cha nntseixmaⁿya na ticantycwii na nncwaꞌndo̱ꞌa?

18Ndoꞌ tso Jesús nnom:

—¿Chiuu na matsuꞌ na ya tsꞌaⁿndyo̱ ja? Macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê na ljoꞌ. 19ꞌU mantyjiꞌ ljeii naqui na matsa̱ꞌntjoom. Matsonaꞌ: “Tincꞌomꞌyaꞌ ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ. Tintseiꞌcueꞌ tsꞌaⁿ. Tinchꞌueeꞌ ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ. Tintseineiⁿꞌ ñꞌoom na cweꞌ cantu nacjooꞌ tsꞌaⁿ. Tiñenquiuꞌnnꞌaⁿꞌ tsꞌaⁿ. Catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsotyeꞌ ñꞌeⁿ tsoꞌndyoꞌ.”

20Tsaⁿꞌñeeⁿ tsoom nnom Jesús:

—Maestro, chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ matseicanda̱ya xjeⁿ na cachjoondyo̱cha̱ⁿ.

21Jesús ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nnom tsaⁿꞌñeeⁿ. Sꞌaanaꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom juu. Tsoom nnom:

—Cwii waa na matseitjo̱o̱naꞌ ꞌu. Cjaꞌ, cajnda̱a̱ꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿꞌ. Sꞌomꞌñeeⁿ quiaaꞌ nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ. Quia joꞌ nncꞌoomꞌ na tyandyuꞌ nandye cañoomꞌluee. Ndoꞌ caljoya tsꞌomꞌ nawiꞌ na nntjomꞌ hasta meiiⁿ xeⁿ nntseicueeꞌnaꞌ ꞌu. Candyoꞌtseiꞌjomndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

22Jnda̱ na jñeeⁿ ñꞌoomwaaꞌ quia joꞌ jeeⁿ seiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ. Tjaaⁿ na chjooꞌ tsꞌoom ee jeeⁿ jndye ꞌnaaⁿꞌaⁿ niom.

23Quia joꞌ taqueⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacañomꞌm na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Tsoom nda̱a̱na:

—Nnꞌaⁿ na tyandye jeeⁿ ndyaꞌ jndeiꞌnaꞌ na nñeꞌquiandyena na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona.

24Jnda̱ na jndyena ñꞌoomwaaꞌ, seitsaⁿꞌnaꞌ joona. Quia joꞌ tsonnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱na:

—ꞌO nnꞌaⁿya, joo nnꞌaⁿ na quitꞌmaⁿ nꞌom ꞌnaⁿ jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ na nñeꞌquiandyena na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. 25Jndeiꞌtinaꞌ na nncjuꞌñecje cwii tsaⁿtya na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom, nchiiti na nncwicandiiꞌñe quiooꞌ camello tsueꞌ xꞌe tseiꞌnchquia.

26Jnda̱ na jndyena ñꞌoomwaaꞌ yacheⁿ seiñꞌeeⁿꞌñꞌeⁿnaꞌ joona. Taꞌxꞌeendye cheⁿnquieena nda̱a̱ ntyjeena, jluena:

—Quia joꞌ ¿ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿñe?

27Ntyꞌiaaꞌ Jesús nda̱a̱na, tsoom:

—Tijoom canda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe cheⁿnquii tsꞌaⁿ. Macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê tsꞌaⁿ. Ee tjaaꞌnaⁿ cwii na xocanda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.

28Ndoꞌ tso Pedro nnom Jesús:

—Aa ndiꞌ Ta, jâ jnda̱ ꞌndya̱a̱yâ chaꞌtso ꞌnaaⁿyâ na cwitsaantyjo̱o̱yâ naxeⁿꞌ.

29Tso Jesús nda̱a̱na:

—Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na maꞌndii waaꞌ, oo tiꞌnquio oo ndyencjo, oo tsotye, oo tsondyee, oo scuuꞌ oo ntseinda, oo ndyuaaꞌ ncꞌe na matseijomñe ñꞌoom na mañequia na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, 30juu tsaⁿꞌñeeⁿ tiempomeiiⁿñe nncoꞌñoom siaⁿnto ndiiꞌcheⁿ lꞌaⁿꞌaⁿ, tiꞌnquioom, ndyencjoom, loñeeⁿ, ntseinaaⁿ, ndyuaaⁿꞌaⁿ ñequio na nntaꞌwiꞌ nnꞌaⁿ jom. Sa̱a̱ ncuee na cwii nndyonaꞌ, ticantycwii na nncwanoomꞌm. 31Ee jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na cwilaꞌtiuu nquiee na tꞌmaⁿ cwiluiindye, sa̱a̱ nncueꞌntyjo̱ na nncjuꞌcjenaꞌ joona. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na majuꞌcjenaꞌ sa̱a̱ nda̱nquia nntseiwendyenaꞌ joona.

Matseicandiinndaꞌ Jesús na nncueeⁿꞌeⁿ

(Mt. 20:17-19; Lc. 18:31-34)

32Jesús ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, ñjomndyena nato na cwiꞌoona Jerusalén. Jom wjaajñeeⁿ jo nda̱a̱na. Jeeⁿ matseiñꞌeeⁿꞌnaꞌ joona ndoꞌ cwicatyuena na cwiꞌoontyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ. Quia joꞌ tjeiꞌño̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendye, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱na chiuu waa na nntjom nqueⁿ. 33Tsoom:

—Queⁿꞌyoꞌ cwenta, macwitsaawaaya Jerusalén. Ndoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee nñequiaa tsꞌaⁿ cwenta ja luee ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na nlaꞌjndaaꞌndyetyeⁿna na nncꞌio̱ ndoꞌ nñeꞌquiana cwenta ja luee nnꞌaⁿ na nchii judíos. 34Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ nneiⁿꞌncona ndoꞌ njñomna ndaajnaⁿꞌ ja. Nntjaaꞌna ja ñꞌeⁿ tjaⁿtseiꞌ ndoꞌ nlaꞌcueeꞌna ja. Sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee nncwaꞌndo̱ꞌxco̱.

Jacobo ñꞌeⁿ Juan cwitaⁿna cwii naya

(Mt. 20:20-28)

35Quia joꞌ ntseinda Zebedeo, Jacobo ñꞌeⁿ Juan tquiontyjaaꞌna Jesús, jluena:

—Aa ndiꞌ Ta, lꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na nñequiaaꞌ cwii naya na cwitaaⁿyâ njomꞌ.

36Tsoom nda̱a̱na:

—¿Ljoꞌ lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na catsꞌaa ꞌo?

37Tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—Quia jnda̱ mamꞌaaⁿꞌ yuu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ꞌu, quiaaꞌ na cwii jâ nncwacatyeeⁿ ntyjaꞌ ntyjaya ndoꞌ cwiicheⁿ jâ nncwacatyeeⁿ ntyjatymaaⁿꞌ.

38Quia joꞌ matso Jesús nda̱a̱na:

—ꞌO maxjeⁿ ticalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ cwitaⁿꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ. Na wiꞌtꞌmaⁿ na nncwino̱o̱ⁿ, ¿aa nnda̱a̱ nnaⁿndyoꞌ? ¿Aa nnda̱a̱ nljoya nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ ꞌo chaꞌxjeⁿ na jnda̱ ljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na nlaꞌcueeꞌna ja?

39Joona tꞌo̱o̱na, jluena:

—Nnda̱a̱.

Tsoom nda̱a̱na:

—Mayuuꞌ macaⁿnaꞌ na mañejuu nawiꞌ na nncwino̱o̱ⁿya, nncwiꞌnomꞌyoꞌ. Ndoꞌ macaⁿnaꞌ na caljoya nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ ꞌo chaꞌna cwiljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na nlaꞌcueeꞌna ja. 40Sa̱a̱ nchii nnco̱ tseixmaⁿya na nntseijndaaꞌndyo̱ ꞌñeeⁿ juu nncwacatyeeⁿ ntyjaaꞌa ntyjaya oo ntyjatymaaⁿꞌ. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nñequiaaⁿ nayaꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñê na nntoꞌñoom juunaꞌ.

41Ndoꞌ joo nquindye naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ Jesús to̱ꞌna tyolaꞌwjeena we ncꞌiaana Jacobo ñꞌeⁿ Juan. 42Joꞌ chii Jesús tcwaaⁿ joona, tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO manquiuꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye cwii cwii tsjoomnancue cwilaꞌsꞌandyena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjomna. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye cwiqueⁿna xjeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿna. 43Sa̱a̱ nchii laaꞌtiꞌ nlꞌaꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ ꞌo na ntyjaaꞌ tsꞌom na nncꞌoom na tꞌmaⁿñe quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ matsonaꞌ na jom candiꞌntjoom nda̱a̱ꞌyoꞌ. 44Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na maqueⁿ tsꞌom na juu nlcoꞌnnomnaꞌ jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, matsonaꞌ na cateijndeii ꞌo. 45Ee ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee jndyo̱o̱ na nndiꞌntjo̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ, nchii na nndyeꞌntjom nnꞌaⁿ no̱o̱ⁿ. Ndoꞌ jndyo̱o̱ na nñequiaandyo̱ na cꞌio̱ na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye cha nndyaandyena jnaaⁿna na waa.

Matseinꞌmaⁿ Jesús tsaⁿnchjaaⁿꞌ na jndyu Bartimeo

(Mt. 20:29-34; Lc. 18:35-43)

46Ndoꞌ tquiena tsjoom Jericó. Jnda̱ joꞌ majaacaluiꞌ Jesús ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê ndoꞌ ñequio cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye. Juu xjeⁿꞌñeeⁿ wacatyeeⁿ tsaⁿnchjaaⁿꞌ Bartimeo ꞌndyoo nato. Jom jnda Timeo. Macaaⁿ ljoꞌ na nleilꞌueeꞌñê. 47Quia na jñeeⁿ na mawinom Jesús tsꞌaⁿ Nazaret, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na matseixuaⁿ, tsoom:

—ꞌU Jesús, na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ja.

48Jndye nnꞌaⁿ jlaꞌtiaꞌna jom na catseicheeⁿ, sa̱a̱ jom yacheⁿ tyotseixuaatyeeⁿ, tsoom:

—ꞌU, na cwiluiindyuꞌ tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ, cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

49Jesús tjameintyjeeⁿꞌeⁿ, tsoom:

—Cwaⁿꞌyoꞌ jom.

Quia joꞌ tcwaⁿna tsaⁿnchjaaⁿꞌ, jluena nnoom:

—Cꞌomꞌtꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsꞌomꞌ. Quicantyjaꞌ ee macwaaⁿ ꞌu.

50Ndoꞌ jom cweꞌ tjuꞌtoom liaa na wanjoomꞌñê, teicantyjaaⁿ, tjaaⁿ na mꞌaaⁿ Jesús. 51Taxꞌee Jesús nnoom:

—¿Aa waa na nntsaꞌ ja?

Tꞌo̱ tsaⁿnchjaaⁿꞌ, tsoom:

—Jeeⁿ ꞌu Ta, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nleitquioya.

52Tso Jesús nnoom:

—Cjaꞌtoꞌ. Jnda̱ nꞌmaⁿꞌ ncꞌe na matseiꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

Mañoomꞌ teitquioomꞌm. Tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ Jesús na tyꞌetyꞌetina nato.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index