Search form

Marcos 10:21

21Jesús ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nnom tsaⁿꞌñeeⁿ. Sꞌaanaꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom juu. Tsoom nnom:

—Cwii waa na matseitjo̱o̱naꞌ ꞌu. Cjaꞌ, cajnda̱a̱ꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿꞌ. Sꞌomꞌñeeⁿ quiaaꞌ nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ. Quia joꞌ nncꞌoomꞌ na tyandyuꞌ nandye cañoomꞌluee. Ndoꞌ caljoya tsꞌomꞌ nawiꞌ na nntjomꞌ hasta meiiⁿ xeⁿ nntseicueeꞌnaꞌ ꞌu. Candyoꞌtseiꞌjomndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index