Search form

Marcos 10:29

29Tso Jesús nda̱a̱na:

—Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na maꞌndii waaꞌ, oo tiꞌnquio oo ndyencjo, oo tsotye, oo tsondyee, oo scuuꞌ oo ntseinda, oo ndyuaaꞌ ncꞌe na matseijomñe ñꞌoom na mañequia na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ,

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index