Search form

Marcos 11

Tjaquieeꞌ Jesús Jerusalén

(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)

1Jnda̱ tyꞌewindyoona Jerusalén na nndyooꞌ tsjoom Betfagé ñequio Betania. Tquiena ndyeyu ta Olivos, quia joꞌ jñom Jesús we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na cꞌoona lꞌaa. 2Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaaquieꞌyoꞌ tsjoom chjoo laꞌñeⁿ. Quia na jnda̱ squieꞌyoꞌ mantyjacheⁿ nliuꞌyoꞌ cwii snom xcoo na ñjom. Juuyoꞌ quiooꞌ na meiⁿjom ndiiꞌ tyooljo tsꞌaⁿ. Calaꞌnaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ quioꞌñꞌomꞌyoꞌ juuyoꞌ luaa. 3Xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nntso nda̱a̱ꞌyoꞌ chiuu na luaaꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ, canduꞌyoꞌ nnom na nquii tsaⁿ na matsa̱ꞌntjom ꞌo tjo̱o̱ñê snomꞌñeeⁿ ndoꞌ mantyja nntseicwanomnnaaⁿꞌaⁿ juuyoꞌ.

4Quia joꞌ tyꞌena, jliuna snom xcoo na ñjomyoꞌ ꞌndyootsꞌa waaꞌ tsꞌaⁿ ꞌndyoo nato. Ndoꞌ jlacanaⁿꞌna juuyoꞌ.

5Jlue ntꞌom nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ:

—¿Ljoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ? ¿Chiuu na cwilacanaⁿꞌyoꞌ snom xcoomꞌaaⁿꞌ?

6Joona tꞌo̱o̱na nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ na jnda̱ tso Jesús na caluena. Quia joꞌ ꞌndye naⁿꞌñeeⁿ na cꞌoona. 7Tyꞌeñꞌomna snom xcoo na mꞌaaⁿ Jesús. Tioona liaana naxeⁿꞌyoꞌ, jnda̱ joꞌ tjaljoom juuyoꞌ. 8Jndye nnꞌaⁿ tyotsa̱ꞌna liaana tsꞌom nato na wjaⁿ, ndoꞌ ntꞌom tyotyje tsco, tyotsa̱ꞌ joonaꞌ tsꞌom natoꞌñeeⁿ.

9Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiꞌoojndyee ñequio nnꞌaⁿ na cwiꞌoontyjo̱, ñequiiꞌcheⁿ tyolaꞌxuaana, tyoluena:

—Matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ tsaⁿmꞌaaⁿ. Matioꞌnaaⁿñenaꞌ jom na macwjeeꞌcañoom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10Matioꞌnaaⁿñenaꞌ jom na nntsa̱ꞌntjoom chaꞌxjeⁿ na ñesa̱ꞌntjom welooya David tiyo. Matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nandye cañoomꞌluee.

11Tjaquieeꞌ Jesús naquiiꞌ tsjoom Jerusalén. Tjaaⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ. Ndoꞌ quia jnda̱ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ ndiocheⁿ naquiiꞌ watsꞌom quia joꞌ tjalcweeⁿꞌeⁿ Betania ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendye ee na jnda̱ tmaaⁿ.

Ñꞌoomwiꞌ tjuꞌ Jesús nacjooꞌ tsꞌoom higuera

(Mt. 21:18-19)

12Teincoo cwiicheⁿ xuee quia na mꞌaⁿna nato na jnaⁿna Betania, jndyo na ñeꞌjndoꞌ Jesús. 13Ntyꞌiaaꞌtquiaaⁿ cwii tsꞌoom higuera na niom tscooꞌnaꞌ. Seicandyooꞌñê, tjacantyꞌiaaⁿꞌaⁿ aa nljeiiⁿ ta̱ na nlqueeⁿ. Sa̱a̱ quia na tueꞌcañoom, cweꞌ tsco ljeiiⁿ ee tjo̱o̱cheⁿ na nncueꞌ ta̱. 14Tsoom nnom tsꞌoomꞌñeeⁿ:

—Tajom xuee nntsaꞌnndaꞌ ta̱ na nlquii tsꞌaⁿ.

Ndyecheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na luaaꞌ ñꞌoom tsoom.

Macwjiꞌ Jesús nnꞌaⁿ na wiꞌndye naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

15Jnda̱ na tquienndaꞌna Jerusalén, quia joꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tjaquieeꞌ Jesús naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Joꞌ joꞌ niom jndye nnom ꞌnaⁿ ñꞌeⁿ quiooꞌ na cwinda̱a̱ nnꞌaⁿ ndoꞌ cwilaꞌjnda nnꞌaⁿ na macaⁿnaꞌ joona na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. To̱ꞌ Jesús na tyocwjeeⁿꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ chꞌeⁿ. Tyotseicantqueeⁿ meiⁿsa ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjndyoondye sꞌom, ñequio ntsula̱ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwinda̱a̱ cantuꞌ. 16Meiⁿ tatinquiaaⁿ na nncwinom nnꞌaⁿ tachꞌeeⁿꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na cwileiꞌchona ꞌnaⁿ. 17Tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Aa nchii mawaa ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Wꞌaya tseixmaⁿnaꞌ wꞌaa yuu chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue cwilaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” Sa̱a̱ ꞌo cwilꞌaꞌyoꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom tsueꞌtsjo̱ꞌ yuu na cwicatooꞌndye naⁿcantyꞌue.

18Ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, quia tyondyena na luaaꞌ matso Jesús, tyolꞌueendyena chiuu ya nlꞌana na nlaꞌcueeꞌna jom. Sa̱a̱ nquiaana na nntꞌuena jom ee na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌom ñꞌoom na tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱. 19Ndoꞌ ticwii tmaaⁿ tyocaluiꞌ Jesús Jerusalén.

Tcaaⁿ tsꞌoom higuera

(Mt. 21:20-22)

20Teincoo cwiicheⁿ xuee teiꞌnomnndaꞌna xꞌee tsꞌoom higueraꞌñeeⁿ. Ntyꞌiaana na jnda̱ tcaaⁿñꞌeⁿnaꞌ xjeⁿ quiiꞌ nchꞌiooꞌnaꞌ. 21Quia joꞌ tjañjoomꞌ tsꞌom Pedro, tsoom nnom Jesús:

—Cantyꞌiaꞌ Maestro, tsꞌoom na tjuꞌwiꞌ ñꞌoom nacjooꞌ jnda̱ tcaaⁿñꞌeⁿnaꞌ.

22Tꞌo̱ Jesús, tsoom:

—Cꞌomꞌyoꞌ na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 23Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcwii waa na matseitiuu ndoꞌ matseiyoomꞌm naquiiꞌ tsꞌoom na nluii chaꞌxjeⁿ na matsoom, nntsoom nnom sjo̱waaꞌ: “Quicantyjaꞌ, cjaꞌ, cjuꞌndyuꞌ tsꞌom ndaaluee.” Ndoꞌ nluii chaꞌxjeⁿ na matsoom. 24Cweꞌ joꞌ matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, chaꞌtso na cwitaⁿꞌyoꞌ quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, calayuꞌyoꞌ na cwitoꞌñoomꞌyoꞌ joonaꞌ, quia joꞌ nntoꞌñoomꞌyoꞌ na cwitaⁿꞌyoꞌ. 25Ndoꞌ quia xcwe na matseiꞌneiⁿꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom xeⁿ waa na machꞌeenaꞌ ꞌu ñꞌeⁿ xꞌiaꞌ, catseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jom, cha mati Tsotyeꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee, nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom ꞌu jnaⁿꞌ na waa. 26Ee xeⁿ ꞌu tiñeꞌcatseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ xꞌiaꞌ, mati Tsotyeꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee xocatseitꞌmaⁿ tsꞌoom ꞌu juu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ.

Cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii na matseixmaⁿ Jesús

(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)

27Quia joꞌ cwiicheⁿ ndiiꞌ tquienndaꞌna Jerusalén. Ndoꞌ yocheⁿ na matseicaañe Jesús nomchꞌeⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ tyꞌentyjaaꞌ ntyee na cwiluiitquiendye jom, ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos. 28Taꞌxꞌeena nnoom:

—¿ꞌÑeeⁿ najndeii ñꞌeⁿ na tjeiꞌ naⁿꞌñeeⁿ watsꞌom? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ tquiaa na matseiꞌxmaⁿꞌ juunaꞌ?

29Tso Jesús nda̱a̱na:

—Mati nncwaxꞌa̱ ja cwii ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ. Catꞌo̱ꞌyoꞌ no̱o̱ⁿya quia joꞌ mati ja nntsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌñeeⁿ juu tquiaa najndeii na matseixmaⁿya na sꞌaaya na ljoꞌ. 30Juu na tyotseitsꞌoomñe Juan nnꞌaⁿ, ¿yuu jnaⁿ najndeii na tyotseixmaaⁿ? ¿Aa na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? oo ¿aa nnꞌaⁿ jlue na ljoꞌ catsꞌaaⁿ? Catꞌo̱ꞌyoꞌ.

31Quia joꞌ to̱ꞌna na tyolaꞌneiⁿ cheⁿnquieena, tyolaꞌñꞌeeⁿꞌ ndyueena. Jluena:

—¿Chiuu lꞌuuyo̱o̱? Xeⁿ nlꞌuuya juu najndeii na tyotseixmaaⁿ jnaⁿnaꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ majoꞌto nntso Jesús nda̱a̱ya: “¿Chiuu na ticalayuꞌyoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ?” 32Ndoꞌ xeⁿ nlꞌuuya na jnaⁿnaꞌ cweꞌ ee na nnꞌaⁿ jlue na ljoꞌ catsꞌaaⁿ, ¿chiuu nntjo̱o̱ⁿyo̱o̱?

Luaaꞌ jlaꞌtiuuna na nquiaana nnꞌaⁿ na jndyendye. Ee chaꞌtsondye nnꞌaⁿ cwilaꞌyuꞌ na mayuuꞌcheⁿ Juan cwiluiiñê profeta. 33Joꞌ chii tꞌo̱o̱na nnom Jesús, jluena:

—Aa jâ maxjeⁿ ticaliuuyâ.

Tsoom nda̱a̱na:

—Mati ja xocatsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌñeeⁿ tquiaa najndeii na matseixmaⁿya na matsꞌaa tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index