Search form

Marcos 11:17

17Tꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Aa nchii mawaa ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ: “Wꞌaya tseixmaⁿnaꞌ wꞌaa yuu chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue cwilaꞌneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” Sa̱a̱ ꞌo cwilꞌaꞌyoꞌ juunaꞌ chaꞌcwijom tsueꞌtsjo̱ꞌ yuu na cwicatooꞌndye naⁿcantyꞌue.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index