Search form

Marcos 12:1

Nnꞌaⁿ na tyolꞌa cwenta lꞌo̱o̱ntjom

(Mt. 21:33-46; Lc. 20:9-19)

1Quia joꞌ to̱ꞌ Jesús na tyotseineiiⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ. Jnoomꞌm lꞌo̱o̱ ta̱uva nnom tyuaaⁿꞌaⁿ. Sꞌaaⁿ tiom ndiocheⁿ nnom ntjoomꞌm. Mati sꞌaaⁿ cwii peila na nncꞌoocue ndaa na jnda̱ ꞌndiindyena ta̱ꞌñeeⁿ. Na macanda̱ sꞌaaⁿ cwii tatsiaⁿndye yuu na nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwenta ntjoomꞌm.

’Ndoꞌ teijneiⁿ tyuaaⁿꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na nlꞌa tsꞌiaaⁿ, jnda̱ joꞌ tjayaaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index