Search form

Marcos 12:14

14Jnda̱ na tquiena na mꞌaaⁿ, jluena nnoom:

—Maestro, nquiuuyâ na maxjeⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ matseiꞌneiⁿꞌ ndoꞌ ñecwii xjeⁿ macheꞌ ñequio meiⁿnquia nnꞌaⁿ ee titseiñꞌoomꞌndyuꞌ ljoꞌ waa na cwiluiindyena. Mayuuꞌ ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. ¿Aa matsa̱ꞌntjomnaꞌ na nntio̱o̱ⁿya tsꞌiaaⁿnda̱a̱ya nnom César, oo aa ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ? ¿Aa laxmaaⁿya na catio̱o̱ⁿya joꞌ oo aa ticalaxmaaⁿya?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index